Bài dạy Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 14: Making Plans - Năm học 2019-2020

II.  Use the correct tense or form of the verbs in the parentheses  
1. We (not, drive) _______________________ to Da Lat this summer vacation. 
2. The children are very quiet. Go and see what they (do) ______________________. 
3. How long ______ you (stay) _______________ with your grandparents next month? 
4. We (stay) __________________________ home next week. 
5. Minh (often, not, get) ____________________________ up late every morning. 
6. What about ____________________ (stay ) away from the crowd?
pdf 5 trang Hạnh Đào 15/12/2023 1140
Bạn đang xem tài liệu "Bài dạy Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 14: Making Plans - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_day_tieng_anh_lop_6_unit_14_making_plans_nam_hoc_2019_20.pdf
  • pdfANH 6_HD_TUAN 29.pdf

Nội dung text: Bài dạy Tiếng Anh Lớp 6 - Unit 14: Making Plans - Năm học 2019-2020

  1. HỆ THỐNG KIẾN THỨC – KỸ NĂNG - MÔN: ANH 6 TUẦN 29 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/04/2020) UNIT 14: MAKING PLANS 1 aunt /ɑːnt/ n. cô, dì, bác gái My aunt lives in Canada. 2 bay /bei/ n. vịnh Ha Long bay is very beautiful. 3 beach /bi:tʃ/ n. bãi biển We are going to Sam Son beach. You should bring the umbrella in 4 bring /briɳ/ v. mang case it rains. máy ảnh, máy quay 5 camera /'kæmərə/ n. I bought a new camera yesterday. phim 6 citadel /ˈsɪtədel/ n. thành quách, thành trì This is a very ancient citadel. The next destination is Ha Long 7 destination /,desti'neiʃn/ n. điểm đến, nơi đến bay. 8 finally /'fainəli/ adv. cuối cùng, sau cùng Finally we arrived at home. The class is divided into two 9 group /gru:p/ n. nhóm groups. 10 idea /aɪˈdiːə/ n. ý,ý tưởng That's a good idea. This is a very important football 11 match /mætʃ/ n. trận đấu match. 12 minibus /ˈmɪnibʌs/ n. xe buýt loại nhỏ Let’s go by minibus. lời ghi chép, lời ghi 13 note /nəʊt/ n. You need to take note. chú My grandmother usually goes to 14 pagoda /pəˈɡəʊdə/ n. chùa the pagoda. Do you have any plans for this 15 plan /plæn/ n. kế hoạch, dự án Summer? 16 stay /stei/ v. ở lại We will stay at the hotel. Thank you so much for your 17 suggestion /səˈdʒestʃən/ n. lời đề nghị, sự gợi ý suggestion. Summer / 'sʌmə We often enjoy our Summer 18 n. kỳ nghỉ hè vacation və'keiʃn/ vacation in the countryside.
  2. v. 19 take a photo /teikə ˈfəʊtəʊ / chụp ảnh Do you want to take a photo? phr. 20 tomorrow /təˈmɒrəʊ/ adv. ngày mai She’s leaving tomorrow. 21 tonight /təˈnaɪt/ adv. tối nay It’s cold tonight. 22 uncle /ˈʌŋkl/ n. chú, cậu, bác trai I’m going to visit my uncle. What are you going to do for 23 vacation /və'keiʃn/ n. kỳ nghỉ vacation? We are going to visit Uncle Ho's 24 visit /'vizit/ v. thăm, viếng mausoleum. 25 weekend /ˌwiːkˈend/ adv. cuối tuần Have a good weekend! GRAMMAR UNIT 14 1. Thì tương lai gần. (+) S + am/is/are + going to + V. (-) S + am/is/are + not + going to + V. (?) Is/Are + S + going to + V? - “Be going to” (dự định/ sẽ) dùng để diễn tả một hành động sẽ, sắp xảy ra trong tương lai gần hay là 1 kế hoạch đã được sắp xếp trước, 1 dự định chắc chắn. - Time expressions: Tonight (tối nay), on Saturday (vào thứ bảy), tomorrow (ngày mai), on the weekend = at weekend (vào cuối tuần), next week (tuần tới), this summer (mùa hè này) Ex: My mother is going to visit Ha Noi next month. (Mẹ tôi dự định sẽ viếng thăm Hà Nội tháng sau.) 2. Đề nghị, gợi ý ai làm gì. Let’s + V . What about/ How about + V-ing / N .? Why don’t we + V ? Ex: 1. Let’s go swimming. (Chúng ta hãy đi bơi.) 2. What about going to Dalat? (Đi Đà Lạt nhé?) 3. Why don’t we sing a song? (Tại sao chúng ta không hát một bài hát?) 3. Cách sử dụng “too” (quá) - “Too” là một trạng từ chỉ mức độ cao hơn, nhiều hơn mức độ cho phép. Ex: 1. It is too cold. (Trời thỉ quá lạnh.) 2. You are too late. (Bạn tới quá trễ.) EXERCISE I/ Choose the most appropriate word or phrase and fill in each blank: 1. Her family are going to stay there ___ a week. A. in B. for C. at D. on
  3. 2. We are going to visit the ___ in Hue. A. vacation B. weather C. citadel D. streets 3. She’s going to stay ___ her aunt and uncle. A. at B. in C. with D. on 4. ___ are you going to stay in Ha Noi? – For three days. A. How often B. How far C. How D. How long 5. What are you going to do this summer vacation? – I ___ Hue. A. am going to visit B. going to visit C. to visit D. visit 6. What are you ___ this weekend? A. go B. do C. go to do D. going to do 7. We are going to travel ___ plane. A. by B. on C. with D. in 8. The children are going to see the ___ in the village. A. tree B. temple C. summer D. vacation 9. ___ is Jane going to stay in Ho Chi Minh City? – In a hotel. A. What B. Which C. When D. Where 10. What does Lan ___ to do in her free time? A. would like B. go C. play D. want II. Use the correct tense or form of the verbs in the parentheses 1. We (not, drive) ___ to Da Lat this summer vacation. 2. The children are very quiet. Go and see what they (do) ___. 3. How long ___ you (stay) ___ with your grandparents next month? 4. We (stay) ___ home next week. 5. Minh (often, not, get) ___ up late every morning. 6. What about ___ (stay ) away from the crowd? III. Use the correct form of the words in the parentheses 1. My ___ place is Ho Chi Minh City. ( favor) 2. They are going ___ in a river near the park. ( swim) 3. What do you often do when it is ___? (heat) 4. I like soccer ___ of all sports. (good) 5. We have lots of ___ beaches. (beauty) 6. ___, he came there. (Final) 7. There are not many ___ coming to that city. (visit) 8. We must be ___ when we cross the road. (care) 9. She usually ___ tired after school. (feeling) 10. ___ teeth are very important. (Health) IV. Read the passage. Then decide which option best fits each blank.
  4. Nam is going on vacation this summer.First he is going to visit Da Nang for five days. He is going to (1)___ with his uncle and aunt. He is going to (2)___ Cham Museum and Hoi An ancient town. Then he is going to stay (3)___ a friend’s house in Nha Trang (4)___ three days. Then he (5)___ to visit the beach and swim. Finally, he is going to visit his grandmother and grandfather in Ho Chi Minh City. He is going to stay with them for (6)___ week. 1. A. staying B. to staying C. stay D. be staying 2. A. to visit B. visit C. to visiting D. is visiting 3. A. at B. with C. in D. on 4. A. long B. at C. in D. for 5. A. goes B. is going C. to go D. to going 6. A. a B. once C. twice D. the V. Read the passage carefully and decide True or False for each sentence below: Oanh is going on vacation this summer. First she’s going to stay with her uncle and aunt in Quang Ninh. Then she is going to see Ngoc Son Temple in Ha Noi. Next she’s going to travel to Quang Nam. She’s going to visit Hoi An ancient town there. After that she’s going to see the citadel and Thien Mu Pagoda in Hue. Finally she ‘s going to visit and swim at Nha Trang Beach for two days. True False 1. Oanh is going to stay with her uncle and aunt in Quang Nam. ___ ___ 2. Then she is going to visit Ngoc Son temple in Ha Noi. ___ ___ 3. After that, she’s going to see the citadel and Huong river in Hue ___ ___ 4. She’s going to visit Nha Trang for three days. ___ ___ VI. Arrange these words or phrases into their correct order: 1.for/ often/ you/ how/ late/ school/ are/? ___ 2. wear /always/ his friends/ and /strong boots / Minh /warm clothes /and. ___ 3.summer/ going/ what /vacation/ ? / you/ to do/ are/ this ___ 4. They/ to visit/ grandparents/ are/ country side /going/ how long/ their/ ? / in the ___ 5. with/ going/ I am/ my uncle/to stay/ and aunt/
  5. ___ 6. summer/ Ba/ going / and Nam /visit/ this/ vacation/ to/ are/ Nha Trang. ___ VII. Rewrite each of the sentences so that the meaning stays the same. 1. He like summer most. → His favorite___ . 2. There are many old houses and quiet streets in Hoi An. → Hoi An has ___ . 3. What is the weather like in the summer? → How___ ? 4. Vietnam has many wonderful places to travel to. → There ___ . 5. Tom drives to work every morning. → Tom travels___. 6. Do you want a cup of coffee? → Would you___ ?