Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tuần 19: Hai Bà Trưng - Trường TH Quang Trung

  Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.

Kết quả của cuộc khởi nghĩa như thế nào?

ppt 12 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 3020
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tuần 19: Hai Bà Trưng - Trường TH Quang Trung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_tuan_19_hai_ba_trung_truong_th_quan.ppt
 • wmaLop chung ta doan ket.wma

Nội dung text: Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Tuần 19: Hai Bà Trưng - Trường TH Quang Trung

 1. Chào mừng các em ! Môn: chính tả Lớp: 3
 2. Bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết
 3. Chính tả (nghe viết ) Hai Baø Tröng
 4. Chính taû (Nghe - vieát) Hai Baø Tröng Thaønh trì cuûa giaëc laàn löôït suïp ñoå döôùi chaân cuûa ñoaøn quaân khôûi nghóa. Toâ Ñònh oâm ñaàu chaïy veà nöôùc. Ñaát nöôùc ta saïch boùng quaân thuø. Hai Baø Tröng trôû thaønh hai vò anh huøng choáng ngoaïi xaâm ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc nhaø. Kết quả của cuộc khởi nghĩa như thế nào?
 5. ChínhChính taû tả(Nghe (nghe viết -) vieát) Hai Baø Tröng Luyện viết từ khó Lần lượt sụp đổ khởi nghiã lịch sử
 6. Chính taû (Nghe - vieát) Hai Baø Tröng Choã söûa Thaønh trì cuûa giaëc laàn löôït suïp ñoå döôùi loãi chaân cuûa ñoaøn quaân khôûi nghóa. Toâ Ñònh oâm ñaàu chaïy veà nöôùc. Ñaát nöôùc ta saïch boùng quaân thuø.Hai Baø Tröng trôû thaønh hai vò anh huøng choáng ngoaïi xaâm ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc nhaø.
 7. Chính taû (Nghe - vieát) Hai Baø Tröng Choã söûa Thaønh trì cuûa giaëc laàn löôït suïp ñoå döôùi loãi chaân cuûa ñoaøn quaân khôûi nghóa. Toâ Ñònh oâm ñaàu chaïy veà nöôùc. Ñaát nöôùc ta saïch boùng quaân thuø.Hai Baø Tröng trôû thaønh hai vò anh huøng choáng ngoaïi xaâm ñaàu tieân trong lòch söû nöôùc nhaø.
 8. Bài (2). Điền vào chỗ trống: b) iêt hay iêc 1 2 3 ' ' - đi biền b iêt. - thấy tiêng t iêc - xanh biêng b iêc
 9. Bài (3)b. Thi tìm nhanh các từ ngữ: iêc iêt Việc, xanh biếc Viết, mải miết Chiếc lược, mỏ thiếc, Hiểu biết, kiệt sức, liếc mắt, tiếc của, tiết kiệm, diệt ruồi, bữa tiệc, thiết tha, da diết,
 10. Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng
 11. Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng iêc iêt
 12. Chào tạm biệt !