Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: So sánh hai phân số - Nguyễn Văn Công

1. So sánh hai phân số có cùng mẫu số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

ppt 4 trang BaiGiang.com.vn 28/03/2023 6520
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: So sánh hai phân số - Nguyễn Văn Công", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_bai_so_sanh_hai_phan_so_nguyen_van_cong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán Lớp 5 - Bài: So sánh hai phân số - Nguyễn Văn Công

  1. Trêng tiÓu häc 2 XÃ ĐẤT MŨI Người thực hiện: NGUYỄN VĂN CÔNG
  2. So sánh hai phân số 1. So sánh hai phân số có cùng mẫu số: - Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn. - Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. - Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Ví dụ: 2 5 2 5 5 ; = 7 7 7 7 7 7
  3. 2. So sánh hai phân số khác mẫu số: - Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số , ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi só sánh các tử của chúng. Ví dụ : So sánh hai phân số 3 và 5 4 7 Quy đồng mẫu số của 3 và 5 4 7 5 5x4 20 3 3x7 21 = = Ta có: = = và 4 4x7 28 7 7x4 28 21 20 VÌ 21>20 nên > Vậy : > 28 28
  4. Luyện tập: Bài 1: > ; 10 2 < 17 17 3 4 Bài 2: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 8 5 17 1 5 a) ; ; b) ; ; 9 6 18 2 8 Bài giải Thứ tự cần viết là : 17 1 a) ; ; ; ; 18 b) 2