Giáo án Tin học Lớp 8 - Tiết 43 đến 52 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

I. MỤC TIÊU:

Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

  1. Kiến thức,kĩ năng, thái độ:

- Kiến thức: Mô tả đúng thuật toán, chỉ ra được cách sửa các lỗi đơn giản..

- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for ….. do.

- Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, có ý chí và yêu thích môn học.

  2. Năng lực: Hợp tác, giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ

- Gv: Sách giáo khoa, máy vi tính, KHBD.

- Hs: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Khởi động (2’). Nhắc lại trúc lặp và giới thiệu bài thực hành.

2. Hình thành kiến thức – Luyện tập (40’).

doc 20 trang BaiGiang.com.vn 01/04/2023 820
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 8 - Tiết 43 đến 52 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docgiao_an_tin_hoc_lop_8_tiet_43_den_52_nam_hoc_2020_2021_truon.doc

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 8 - Tiết 43 đến 52 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

 1. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 Tuần : 22 TIẾT: 43 Bài thực hành 5: sử dụng lệnh lặp for do I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức,kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Mô tả đúng thuật toán, chỉ ra được cách sửa các lỗi đơn giản - Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp for do. - Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, có ý chí và yêu thích môn học. 2. Năng lực: Hợp tác, giải quyết vấn đề. II. CHUẨN BỊ - Gv: Sách giáo khoa, máy vi tính, KHBD. - Hs: Vở ghi, sách giáo khoa. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Khởi động (2’). Nhắc lại trúc lặp và giới thiệu bài thực hành. 2. Hình thành kiến thức – Luyện tập (40’). HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Hoạt động 1: Viết chương trình tính tích n số tự nhiên đầu tiên. (20’). Mục tiêu: Chỉ ra được các lỗi của chương trình đơn giản. Yêu cầu: Bài 1: Tính tích của n số tự nhiên đầu tiên - Soạn thảo chương trình tính n!. Program tinh_tong; - Dich, chạy và sửa lỗi chương trình? Uses crt; Hs thực hiện nhóm 2em theo yêu cầu. Var i, n: integer; tich: longint; Begin Gv quan sát, sửa sai. Clrscr; Đại diện các nhóm trình bày _ Nhận xét Tich:=1; chéo. Writeln(‘Nhap vao so n’); readln(n); Gv Chốt lại. For i:=1 to n do Tich: = Tich*i; Writeln(‘n! = ‘,Tich); Readln; End. Hoạt động 2: Viết chương trình. (20’). Mục tiêu: Mô tả chính xác thuật toán tìm số chẳn trong n số Yêu cầu: 2. Viết chương trình tìm xem có bao nhiêu - Mô tả thuật toán? số chẳn trong n số nhập vào từ bàn phím Hs thảo luận cặp đôi mô tả thuật toán. Program tinh_so_cac_so_chan; - Soạn thảo chương trình tính n!. Uses crt; - Dich, chạy và sửa lỗi chương trình? Var i,A, dem, n: integer; Hs thực hiện nhóm 2em theo yêu cầu. Begin Clrscr; Dem:=0; Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 2. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG Writeln(‘Nhap vao so n’); readln(n); For i:=1 to n do Gv quan sát, sửa sai. begin Đại diện các nhóm trình bày _ Nhận xét writeln(‘nhap vao so thu’,i); readln(A); chéo. if A mod 2 = 0 then dem:=dem+1; Gv Chốt lại. end; Writeln(‘So cac so duong la’,dem); Readln; End. 3. Hướng dẫn về nhà (3’). - Hướng dẫn các bước viết chương trình trên máy tính. - Học bài, xem lại bài và lấy thêm các ví dụ - Chuẩn bị bài học cho tiết sau (Bài thực hành 5 tiếp theo) IV. RÚT KINH NGHIỆM: === Tuần : 22 TIẾT: 44 Bài thực hành 5: sử dụng lệnh lặp for do I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Khắc sâu cách sử dụng vòng lặp for do, câu lệnh ghép để viết chương trình, chỉ ra được tác dụng của câu lệnh gotoxy(), where . Giới thiệu bài mới. 2. Hình thành kiến thức – Luyện tập (40’). HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Làm đẹp màn hình kết quả bằng lệnh gotoxy, where (20’). Mục tiêu: Sử dụng đúng câu lệnh gotoxy(), wherex trong chương trình. Gv yêu cầu học sinh nghiên cứu bài tập 2 Bài 2 sgk (T63) a) Giới thiệu lệnh gotoxy(), wherex Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 3. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 - Kĩ năng: Vận dụng tốt vào việc viết thuật toán đơn giản, kiểm tra, sửa lỗi. - Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, có ý chí và yêu thích môn học. 2. Năng lực: Hợp tác, giải quyết vấn đề. II. CHUẨN BỊ - Gv: Sách giáo khoa, máy tính, KHBD. - Hs: Vở ghi, sách giáo khoa. III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Khởi động (3’). Mục tiêu: Khắc sâu câu lệnh lặp với số lần biết trước. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung *GV: Nêu câu hỏi Nêu cú pháp lặp for to do và hoạt *HĐCN: Đứng tại chỗ trả lời, HS khác động của câu lệnh? nhận xét. *GV: Nhận xét và đánh giá 2. Hình thành kiến thức – Luyện tập (40’). HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: Viết thuật toán cho cấu trúc lặp (30’) Mục tiêu:Mô tả được thuật toán Bài 1: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu? Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến j bằng bao nhiêu? J:=0; J:=0; for i:=0 to 5 j:=j+2; for i:=0 to 5 j:=j+2; GV: Hướng dẫn HS test HS: Trả lời * Hoạt động cặp đôi Thuật toán tính tổng A = 1 1 1 1 Bài 2: Hãy mô tả thuật toán để tính tổng 1 .3 2 .4 3 .5 n ( n 1) sau đây: 1 1 1 1 Bước 1. Gán A  0, i  1. A 1 1.3 2.4 3.5 n(n 2) Bước 2. A  . i(i 2) Gv: Sữa lỗi cho HS Gv: Chốt lại kiến thức Bước 3. i  i + 1. Hs: Ghi vào vở. Bước 4. Nếu i n, quay lại bước 2. Bước 5. Ghi kết quả A và kết thúc thuật toán. Hoạt động 2: Cách sử dụng biến đếm (10’) Mục tiêu: Chỉ ra được đk, mô tả được thuật toán Hoạt động cá nhân : Bài 3. Trừ d), tất cả các câu lệnh đều Bài 3: Các câu lệnh Pascal sau có hợp lệ không hợp lệ: không? Vì sao? a) Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối; Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 4. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG a) for i:=100 to 1 do writeln(‘A’); b) Các giá trị đầu và giá trị cuối phải b) for i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’); là số nguyên; c) for i=1 to 10 do writeln(‘A’); c) Thiếu dấu hai chấm khi gán giá trị đầu; d) for i:=1 to 10 do; writeln(‘A’); d) Thừa dấu chấm phẩy thứ nhất, d) var x:real; begin for x:=1 to 10 nếu như ta muốn lặp lại câu lệnh do writeln(‘A’); end. writeln('A') mười lần, ngược lại câu lệnh là hợp lệ; e) Biến x đã được khai báo như là Gv chốt lại nội dung. biến có dữ liệu kiểu số thực và vì thế không thể dùng để xác định giá trị đầu và giá trị cuối trong câu lệnh lặp. - Mô tả thuật toán. Bước 1: nhập n A<-0, i<-1 Bước 2: A<- 2\i(i+2) Bước 3: i<-i+1 Bước 4: nếu i<=n quay về bước 2 Bước 5: ghi kết quả A ra màn hình và kết thúc thuật toán. 3. Hướng dẫn về nhà (2’). - Nghiên cứu lại về cách sử dụng biến trong chương trình và cách viết chương trình bằng lệnh lặp - Xem trước nội dung bài thực hành 5, giờ sau thực hành tại phòng máy. - Hướng dẫn các em về nhà xem lại phần lí thuyết đã học và thực hiện lại các bài tập đã làm. IV RÚT KINH NGHIỆM : Tuần : 25 Tiết : 49 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 === Tuần : 25 TIẾT: 50 Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (T1) I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Chỉ ra được cú pháp và hoạt động của câu lệnh lặp với số lần không biết trước. Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 5. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 - Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp While do. - Thái độ: Rèn luyện ý thức học tập, ham thích tìm hiểu. 2. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL lập trình. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: SGK, tài liệu pascal, kế hoạch dạy học. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc trước bài, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Khởi đông:(3’) Mục tiêu: Nhắc lại cấu trúc lặp với số lần biết trước. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung *GV: Nêu câu hỏi GV? Cấu trúc lặp được sử dụng để làm *HĐCN: Đứng tại chỗ trả lời, HS khác gì? Viết lại cú pháp của lặp với số lần lặp nhận xét. biết trước trong ngôn ngữ Pascal? *GV: Nhận xét và đánh giá 2. Hình thành kiến thức – Luyện tập:(40’) Hoạt động 1: Tìm hiểu các hoạt động lặp lại với số lần chưa biết trước (20’) Mục tiêu: Chỉ ra một số hoạt động được lặp lại với số lần chưa biết trong cuộc sống và trong lặp trình. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung 1. Các hoạt động lặp với số lần chưa *GV: Y/c đọc VD1-SGK biết trước: Hoạt động cá nhân: HS đọc VD1 VD1-SGK: GV: Yêu cầu ?Hoạt động nào được nêu trong VD1? ?Hoạt động đó xảy ra mấy lần? *HĐCĐ: HS thảo luận và trả lời. *GV: Gọi nhóm khác nhận xét *GV: Chốt, Vậy hoạt động gọi điện thoại được lặp lại với số lần chưa biết trước. *GV: Y\c đọc VD2-SGK *HĐCN: HS đọc VD2 VD2-SGK: *GV: Thuật toán của bài toán tính Thuật toán tìm số tự nhiên n để tổng tổng s=1+2+3+ .n các em đã được s = 1 + 2 + 3 + .n nhỏ nhất lớn hơn tìm hiểu trong các tiết trước. 1000. *HĐCĐ: Suy nghỉ và thảo luận ?Em cho biết VD2 lặp lại việc gì? Lặp lại bao nhiêu lần? ?Điều kiện nào thỏa mãn thì sẽ lặp lại việc tính tống S = S + i? ?Xác định INPUT, OUTPUT của bài toán? *HĐCĐ: Đại diện báo cáo kết quả Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 6. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 Căp đôi khác nhận xét *GV: Sửa bài, chốt lại - Lặp lại việc cộng 1 số tự nhiên khác không i vào tổng S, số lần lặp chưa xác định được. - Khi S >1000 - INPUT: các số tự nhiên 1, 2, 3 - OUTPUT: số n để S >1000 * Thuật toán: GV: Gợi ý để HS viết thuật toán B1: S  0; n  0; *HĐCĐ: Viết thuật toán B2: Nếu S 1000 và kết thúc thuật toán. việc lặp khi điều kiện đó ntn? *HĐCĐ: thảo luận, suy nghỉ và trả lời *GV: Nhận xét, chốt lại - Phụ thuộc vào điều kiện S do ; Trong đó: *GV: mô tả hoạt động của câu lệnh - Điều kiện thường là một phép so sánh. bằng sơ đồ - Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay *HĐCN: HS Theo dõi và mô tả lại câu lệnh ghép (câu lệnh ghép được nằm trong cặp từ khóa Begin End;) b. Hoạt động: Câu lệnh này được thực hiện bằng các bước như sau: 1. Kiểm tra điều kiện. 2. Nếu điều kiện SAI, câu lệnh sẽ bị bỏ Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 7. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 qua và kết thúc lệnh lặp. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1. c. Sơ đồ hoạt động của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước: Điều Sai Kiện *GV: Xem lại thuật toán trong VD2 Đúng B1: S0; n0; B2: Nếu S 1000 và kết thúc thuật toán While s 1000 la' , *GV: Sửa bài nhóm, đưa chương trình n) mẫu Writeln ('Tong dau tien >1000 la', s); *GV: Chỉ và mô tả rõ hoạt động của Readln; End. câu lệnh while do trên 3. Hướng dẫn về nhà (2’) - Về nhà xem lại bài - Đọc tiếp các phần còn lại. - Trả lời câu hỏi 1, 2 – sgk. IV. RÚT KINH NGHIỆM: === Tuần : 26 TIẾT: 51 Bài 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (T2) I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 8. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Sử dụng vòng lặp While Do và một số lỗi lập trình cần tránh. - Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp While do đơn giản. - Thái độ: Rèn luyện ý thức học tập, ham thích tìm hiểu. 2. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL lập trình. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: SGK, tài liệu pascal, kế hoạch dạy học 2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc trước bài, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Khởi động: (5’) Mục tiêu: Nêu được việc lặp với số lần chưa biết trước trong cuộc sống. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung *GV: Nêu câu hỏi Hãy cho biết cú pháp và hoạt động về *HĐCN: Đứng tại chỗ trả lời, HS khác câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước? nhận xét. Cho ví dụ? *GV: Nhận xét và đánh giá 2. Hình thành kiến thức – Luyện tập: (38’) Hoạt động 1: VD về lệnh lặp lại với số lần chưa biết trước (38’) Mục tiêu: Thành thạo kĩ năng sử dụng vòng lặp While Do để viết chương trình đơn giản. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Ví dụ 3: *GV: Đưa CT minh họa sau: Viết chương trình tính số n nhỏ nhất để 1/n nhỏ hơn một sai số cho trước (với giá trị nào của n thì 1/n = saiso do lớn thì 1/N càng nhỏ. Vậy người ta hỏi Begin với giá trị nào của N thì 1/N <0.005 N := N + 1; x := 1/N; hoặc 1/N<0.003. End; *GV: Yêu cầu ở đây đưa ra là gì? Writeln ('so n nho nhat de 1/n <' ,saiso,'la', *HĐCĐ: HS thảo luận và trả lời N); *GV: chốt lại Readln; - Tìm giá trị N thỏa mản điều kiện End. trên. Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 9. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 *GV: Rõ ràng để tìm giá trị N ta phải tăng N này lên từng bước, và ta sẽ tính giá trị này theo từng mức tương ứng đó. Đến khi điều kiện thỏa mản thì thôi. *GV: Trong chương trình trên lệnh while do dừng thực hiện khi điều kiện nào thỏa mãn? *HĐCN: HS trả lời (Khi x = saiso Câu lệnh: lệnh ghép Begin N := N +1; x := 1/N; End; GV: Trình bày bằng sơ đồ khối: Sai x>=saiso Đúng N:= N+1; x := 1/N; Dựa vào thuật toán ta có thể sử dụng câu lệnh while do để viết * Ví dụ 4: Viết chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên sao cho tổng nhỏ nhất >1000 Var tong, n :integer; Begin tong := 0; n :=1; While tong 1000 là tự nhiên đầu tiên? :’,n); Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 10. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 ?Em có nhận xét gì về các số hạng Write(‘Tong dau tien >100 la :’,tong); trong tổng T? Readln;end. *HĐCĐ: HS đại diện trình bày, nhóm * Ví dụ 5: Viết chương trình tính tổng khác nhận xét T = 1+1/2 + 1/3 + +1/100 (Sử dụng vòng GV: Chốt lại lặp for do và while do) - T := T + i (i chạy từ 1đến 100) - Có dạng 1/i (i lần lượt là các số tự nhiên 1,2,3 cho đến n) *GV: Tương tự như thế, ta cũng có thể viết được chương trình này bằng cách sử dụng vòng lặp for do. *HĐCĐ: HS viết chương trình bằng for to do Var T : real; i : byte; Begin T := 0; Cách 1: Sử dụng vòng lặp for do For i:=1 to 100 do Var T : real; i : byte; T := T + 1/i; Begin Writeln (T); readln; End. T := 0; *GV: Sửa bài, chốt lại For i := 1 to 100 do * Đoạn chương trình trên có thể mô tả T := T + 1/i; bằng câu lệnh WHILE DO không? Writeln (T); hướng dẫn học sinh viết chương trình Readln; end. bằng câu lệnh while do *HĐCĐ: Hoàn thành CT Var T : real; i : byte; Begin T:=0; i:=1; Cách 2: Sử dụng vòng lặp while do While i<=100 do Var T : real; i : byte; Begin T := T + 1/i; i := i + 1; end; Begin Writeln (T); readln; T := 0; i:=1; End. While i <= 100 do *GV: Sửa bài, chốt lại câu lệnh while Begin T := T + 1/i; i := i + 1; end; Do trong VD trên Writeln (T); readln; End. 3. Hướng dẫn về nhà:(2’) - Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước - Ví dụ về lỗi lặp vô hạn lần cần tránh. - Em đã được học những câu lệnh lặp dạng nào? - Viết cú pháp câu lệnh lặp trong ngôn ngữ Pascal - Trả lời các câu hỏi còn lại trong sgk. - Đọc bài mới. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 11. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 === Tuần : 26 TIẾT: 52 BÀI THỰC HÀNH 6 SỬ DỤNG CÂU LỆNH WHILE DO (T1) I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Vận dụng kiến thức của vòng lặp while do để viết chương trình. Lựa chọn câu lệnh lặp while do hoặc For do cho phù hợp với tình huống cụ thể. - Kĩ năng: Rèn luyện kỹ năng về khai báo và sử dụng biến, kĩ năng đọc hiểu chương trình. Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển. - Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các bài tập thực hành. 2. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL lập trình. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: SGK, máy tính, phần mềm PC, kế hoạch bài dạy. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc trước bài, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung 1. Hoạt động: Khởi đông:(5’) Mục tiêu: Giúp HS khắc sâu cú pháp của 2 vòng lặp While do và For do. *GV: Nêu câu hỏi *HĐCN: Đứng tại chỗ trả lời, HS khác Viết cú pháp của câu lệnh lặp while do nhận xét. và For do. *GV: Nhận xét và đánh giá 2. Hình thành kiến thức – Luyện tập:(38’) Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Bài tập 1. Mục tiêu: Mô tả được thuật toán tính tổng, các biến và kiểu dùng trong chương trình. *GV : Chia nhóm thực hành Bước 1: Hướng dẫn ban đầu *HĐN: Ngồi theo nhóm *GV: Nêu mục đích yêu cầu của tiết thực hành *HĐCN: Theo dõi *GV: Giới thiệu: - Mô tả lại hoạt động của câu lệnh WHILE DO Bước 2: Hướng dẫn từng phần Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 12. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 - Hướng dẫn cách khắc phục lỗi lặp vô Bi tập 1: hạn - Viết chương trình sử dụng lệnh lặp để *HĐCN: Theo dõi tính trung bình n số thực x1, x2, xn. Các số x1, x2, x3, , xn được nhập từ bàn *GV: Y\ C đọc bài tập 1 phím. *HĐCN: Đọc đề, nêu yêu cầu của đề * Ý tưởng: Sử dụng một biến đếm và lệnh *GV: Xác định input và output của bài lặp để nhập và cộng dần các số vào một toán? biến kiểu số thực cho đến khi nhập đủ n *HĐN: Thảo luận và trả lời số. - Input: dãy số thựcx1,x2,x3 ,xn. a) Mô tả thuật toán của chương trình, các - Output: Giá trị trung bình biến dự định sẽ sử dụng và kiểu của (x1+x2+ +xn) /n. chúng? *GV: Cho nhận xét. Diễn giải thêm. *GV: Hướng dẫn học sinh cách xác định các biến và kiểu dữ liệu của biến? Mô tả thuật toán của bài toán? *HĐN: Hoàn thành yêu cầu mục a vào giấy nhóm + Các biến là: n, dem (biến để dùng làm điều kiện thoát vòng lặp) có kiểu số nguyên(INTEGER) - Thuật toán: x (chứa lần lượt các số x1,x2 xn); B1: Nhập n, dem0; TB0; TB(biến chứa kết quả trung bình cộng B2:dem  dem + 1; của n số thực) có kiểu số thực (REAL) B3: Nếu dem > n thì qua B5 +Thuật toán: B4: Nhập số x B1: Nhập n, dem0; TB0; TB TB +x B2:demdem+1; Quay lại B2 B3: Nếu dem>n thì qua B5 B5: TBTB/n; thông báo TB và B4: Nhập số x kết thúc thuật toán TBTB+x Quay lại B2 B5: TBTB/n; thông báo TB và kết thúc thuật toán *GV: Thu bài các nhóm, sửa thuật toán và sửa các biến có trong chương b) Soạn chương trình: trình. Uses crt; *HĐN: Nhóm nhận xét chéo Var n, dem : integer; *GV: Chốt lại thuật toán X, TB : real; *HĐCN: Hoàn thành thuật toán vào Begin clrscr; vở dem := 0; TB := 0; *GV: - Yêu cầu học sinh khởi động write(‘Nhap n = ‘); readln(n); FP, soạn chương trình bài 1(b) theo while dem < n do nhóm trên máy, tìm hiểu ý nghĩa của Begin dem := dem + 1; các câu lệnh trong chương trình và ghi Write(‘nhap so thu : ‘,dem,’ = ‘); Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 13. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 vào giấy nhóm. Chạy chương trình với readln(X); các bộ dữ liệu được gõ vào từ bàn TB := TB + X; End; phím và kiểm tra kết quả nhận được TB := TB / n; ghi nhận xét vào giấy nhóm Writeln(‘Trung binh cua ‘,n,’ so la : *HĐN: Thực hiện theo nhóm các yêu ‘,TB:4:1); cầu của GV Readln; end. *GV: Theo dõi thường xuyên, hướng c) Đọc và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu dẫn học sinh thực hiện từng yêu cầu, lệnh.Dịch chương trình và sửa lỗi nếu có. uốn nắn học sinh, hướng dẫn học sinh Chạy chương trình với các bộ dữ liệu được sửa lỗi khi dịch chương trình gõ vào từ bàn phím và kiểm tra kết quả *GV: Kiểm tra kết quả câu b của các nhận được nhóm. *HĐN: Đại diện một vài nhóm trình bày ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình. *GV: Chốt lại *GV: Yêu cầu học sinh Viết lại chương trình bằng cách sử dụng for to do thay cho While do d) Viết lại chương trình bằng cách sử dụng *HĐN: Hoàn thành theo nhóm trên for to do thay cho while do máy *GV: Hướng dẫn, theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho học sinh For dem:=1 to n do begin readln(x); TB:=TB+x; end; *GV: Nhận xét ưu điểm, tồn tại của các nhóm, sửa một số lỗi mà các nhóm gặp phải Bước 3: Tổng kết, đánh giá *GV: Đánh giá quá trình thực hành của các nhóm *GV: Chốt lại nội dung trọng tâm của tiết thực hành. - Khai bào và sử dụng các biến. - Đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp while do; - Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp, while do, for do; *GV: - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của HS. - Yêu cầu học sinh thoát phần mềm, thoát máy, tắt quạt, điện trong phòng học Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 14. Tin Học 8 Năm học: 2020 - 2021 3. Hướng dẫn về nhà (2’) - Chuẩn bị bài cho tiết sau. - Ôn lại câu lệnh và tập viết một số chương trình đơn giản. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển