Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 81: Tức cảnh Pác Bó - Trường THCS Quách Văn Phẩm

I- ĐỌC - TÌM HI- ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG:

1/ Tác giả:

2/ Tác phẩm:

Dựa vào phần giới thiệu và chú thích SGK, em hãy giới thiệu đôi nét về thể thơ và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ?

-Thể thơ: Được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

- Hoàn cảnh sáng tác: Tháng 2 năm 1941, Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ về nước lãnh đạo phong trào cách mạng. Người sống và làm việc trong điều kiện hết sức gian khổ ở hang Pác Bó - tỉnh Cao BằngIỂU CHUNG:

 

ppt 42 trang BaiGiang.com.vn 30/03/2023 1940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 81: Tức cảnh Pác Bó - Trường THCS Quách Văn Phẩm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_ngu_van_lop_8_tiet_81_tuc_canh_pac_bo_truong_thcs.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 81: Tức cảnh Pác Bó - Trường THCS Quách Văn Phẩm

 1. Theá Löõ Teá Hanh TỐ HỮU
 2. Núi Các Mác, suối Lênin
 3. Đường vào hang Pác Bó
 4. Bàn đá – Nơi Bác làm việc
 5. Dòng suối khởi nguồn Pác Bó được Bác đặt tên là suối Lênin
 6. Giường ngủ của Bác
 7. Đầu nguồn suối Lênin
 8. Trong hang coù khoái ñaù voâi töøa töïa hình ngöôøi raâu toùc bạc phơ ñöôïc Baùc ñaët teân laø töôïng Caùc Maùc, ngoïn nuùi cao ngaát phía treân goïi laø nuùi Caùc Maùc
 9. TUẦN 22 TIẾT 81 VĂN BẢN Tøc c¶nh P¸c Bã
 10. I- ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG: 1/ Tác giả: Dựa vào phần giới thiệu, chú thích SGK cùng những hiểu biết của mình, em hãy giới thiệu đôi nét về tác giả? Hoà Chí Minh (1890 – 1969): nhà văn, nhà thơ, chiến sĩ cách mạng,anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
 11. I- ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG: 1/ Tác giả:
 12. I- ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG: 1/ Tác giả: 2/ Tác phẩm: Dựa-Thể vào thơ: phầnĐược giới viết thiệutheo thể và thơ chú thất thích ngôn SGK,tứ tuyệt. em hãy giới thiệu đôi nét về thể- Hoànthơ và cảnh hoàn sáng cảnh tác: Tháng sáng 2tác năm của 1941, bàiSau thơ? 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ về nước lãnh đạo phong trào cách mạng. Người sống và làm việc trong điều kiện hết sức gian khổ ở hang Pác Bó - tỉnh Cao Bằng
 13. II- ĐỌC - TÌM HIỂU CHI TIẾT: 1/ Nội dung: Saùng ra bôø suoái, toái vaøo hang, Chaùo beï rau maêng vaãn saün saøng. Baøn ñaù choâng cheânh dòch söû Ñaûng, Cuoäc ñôøi caùch maïng thaät laø sang. Thaùng 2 naêm 1941 (Thô Hoà Chuû tòch, NXB Vaên hoïc, Haø Noäi, 1967) Caûm nhaän cuûa em veà gioïng ñieäu chung cuûa baøi thô nhö theá naøo?
 14. HANG PÁC BÓ
 15. Baøn ñaù Baùc laøm vieäc
 16. Dòng suối khởi nguồn Pác Bó được Bác đặt tên là suối Lê Nin
 17. Trong hang coù khoái ñaù voâi töøa töïa hình ngöôøi raâu toùc bạc phơ ñöôïc Baùc ñaët teân laø töôïng Caùc Maùc, ngoïn nuùi cao ngaát phía treân goïi laø nuùi Caùc Maùc.
 18. Non xa xa, nước xa xa Nào phải thênh thang mới gọi là
 19. Đây suối Lê Nin, kia núi Mác Hai tay gây dựng một thiên hà
 20. TÖÙC CAÛNH PAÙC BOÙ HỒ CHÍ MINH (1890 – 1969) II- ĐỌC - TÌM HIỂU CHI TIẾT: 1/ Nội dung: Caâu thô thöù hai Saùng ra bôø suoái, toái vaøo hang. cho thaáy cuoäc soáng cuûa Baùc ôû Cuoäc soáng neà neáp, phong thaùi Paùc Boù ra sao ? ung dung, hoøa nhòp vôùi nuùi röøng . Chaùo beï, rau maêng vaãn saün saøng. NeáuNhòp “thaySaün ñoïc ñoåi saøng? Caâu vò” trí thôcoù hai Gioïng ñieäu hoùm hænh. Cuoäc veágôïinghóa cuûa leân caâu nhöneáp vôùi theásoáng, nhau, naøo soáng ñôn sô nhöng tình caûm. nghóanôiveà ôû caâumaëtcuûa coùBaùcvaät gì chaát ra khaùc sao vaø ? tinh? thaàn ?
 21. TÖÙC CAÛNH PAÙC BOÙ HỒ CHÍ MINH (1890 – 1969) II- ĐỌC - TÌM HIỂU CHI TIẾT: 1/ Nội dung: Saùng ra bôø suoái, toái vaøo hang. Chaùo beï, rau maêng vaãn saün saøng. Baøn ñaù choâng cheânh dòch söû Ñaûng Hình aûnh Baùc vöøa chaân thöïc, vöøa cao caû nhö böùc töôïng ñaøi vò laõnh tuïï caùch maïng. Tìm töø töôïng Hìnhhình aûnhtrong Baùc caâu trong caâuvaø giaûi thô thíchnaøy coù ? yù nghóa nhö theá naøo ?
 22. TÖÙC CAÛNH PAÙC BOÙ HỒ CHÍ MINH Saùng ra bôø suoái, toái vaøo hang. Chaùo beï, rau maêng vaãn saün saøng. Baøn ñaù choâng cheânh dòch söû Ñaûng Cuoäc ñôøi caùch maïng thaät laø sang.sang. Soáng laïc quan, hoøa mình vôùi thieân nhieân Cuộc đời cách mạng thật là sang. Câu thơ trên mang ý nghĩa gì? Vì sao Bác lại cảm thấy cuộc sống gian khổ thật là “sang”?
 23. THAÛO LUAÄN Haõy so saùnh caùi “thuù Caùi laâm“thuù tuyeàn” laâm cuûatuyeàn” Baùc vaø Nguyeãn Traõi. Coù gì gioáng vaø khaùc?
 24. Giống: Có cùng chung một tình cảm gắn bó chan hòa với tạo vật: rất yêu thích thiên nhiên và đặc biệt thích thú khi được sống giữa thiên nhiên, hòa mình với suối rừng, gió trăng, non xanh nước biếc. Khác: Người xưa tìm đến thú lâm tuyền vì cảm thấy bất lực trước thực tế, xã hội, muốn “lánh đục về trong”, tự an ủi bằng lối sống “an bần lạc đạo”. Còn Hồ Chí Minh, sống hòa nhịp với lâm tuyền nhưng vẫn nguyên vẹn cốt cách chiến sĩ; Và chính cuộc sống lâm tuyền đó là một biểu hiện của cuộc đời cách mạng của Người. Vì vậy nhân vật trữ tình của bài thơ tuy có dáng vẻ ẩn sĩ, song thực chất vẫn là chiến sĩ.
 25. (?)Thô Baùc laø söï keát hôïp haøi hoøa giöõa tính coå ñieån vaø hieän ñaïi. Qua bài thơ này em hãy chứng minh ý kiến trên?
 26. - Cổ điển: Thú lâm tuyền, thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, hình ảnh, nhịp điệu, giọng điệu, nhãn tự. - Hiện đại: Cuộc đời cách mạng, lối sống cách mạng, công việc cách mạng, tinh thần lạc quan cách mạng; ngôn ngữ giản dị tự nhiên, giọng thơ chân thành, dung dị, vui đùa, hóm hỉnh. Sự hòa hợp rất tự nhiên, thống nhất trong chỉnh thể bài thơ.
 27. Qua tìm hiểu và phân tích bài thơ, Hãy cho biết hiện thực cuộc sống của Bác Hồ ở Pác Bó như thế nào? Gợi ý: -Việc ăn, việc ở, nơi làm việc? -Sự nghiệp lớn dịch sử Đảng của Người đòi hỏi phải như thế nào? - Qua đó, hình ảnh nhân vật trữ tình hiện lên giữa thiên nhiên Pác Bó như thế nào?
 28. Hiện thực cuộc sống của Bác Hồ ở Pác Bó: - Nhiều gian khổ, thiếu thốn; - Sự nghiệp lớn dịch sử Đảng đòi hỏi phải có niềm tin vững chắc, không thể lay chuyển. - Hình ảnh nhân vật trữ tình hiện lên giữa thiên nhiên Pác Bó mang vẻ đẹp của người chiến sĩ cách mạng với phong thái ung dung, tự tại.
 29. Qua tìm hiểu và phân tích bài thơ, Hãy cho biết nghệ thuật chính đã góp phần thể hiện hiện thực cuộc sống của Bác Hồ ở Pác Bó?
 30. TÖÙC CAÛNH PAÙC BOÙ HỒ CHÍ MINH (1890 – 1969) III-TỔNG KẾT: 1/ Nội dung: 2/ Nghệ thuật: - Có tính chất ngắn gọn. hàm súc. - Vừa mang đặc điểm cổ điển, truyền thống; vừa có tính chất mới mẽ, hiện đại. - Có lời thơ bình dị pha giọng đùa vui, hóm hỉnh. - Tạo được tứ thơ độc đáo, bất ngờ, thú vị và sâu sắc.
 31. Hãy cho biết bài thơ có ý nghĩa như thế nào? Bài thơ thể hiện cốt cách tinh thần Hồ Chí Minh luôn tràn đầy niềm lạc quan, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng.
 32. OÂ CHÖÕ MA TRAÄN D Ò C H S Ö A H Ö A X E L ÖÛ A O OÀ Ô E W O AÏ Ñ G I C A T ÖÙ C C AÛ N H H O O E H Q N AÊ P Í B T T AÙ U G M AÙ M AÈ I T O A U U C I N H X B N N A B N G K W EÏ H H R OÙ H N Tìm noäi dung lieân quan ñeán baøi hoïc trong oâ chöõ?
 33. OÂ CHÖÕ MA TRAÄN D Ò C H S Ö A H Ö A X E L ÖÛ A O OÀ Ô E W O AÏ Ñ G I C A T ÖÙ C C AÛ N H H O O E H Q N AÊ P Í B ÑAÙPAÙN I T AÙ U G M AÙ M AÈ T T O A U U C I N H X B N N A B N G K W EÏ H H R OÙ H N
 34. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: - Về nhà học thuộc lòng bài thơ, nắm vững những nội dung đã tìm hiểu trong tiết học. - So sánh, đối chiếu hình thức nghệ thuật của bài thơ với một bài thơ tứ tuyệt tự chọn -Soạn bài: Câu cầu khiến + Đọc, tìm hiểu ngữ liệu để bước đầu nắm được đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến.