Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 25 đến 28 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ:
 Kiến thức: Nêu được cách thực hiện các thao tác chính với thư mục: Xem nội
dung ổ đĩa, thư mục; tạo mới, đổi tên, xóa thư mục
 Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác chính với thư mục: Xem nội dung ổ đĩa,
thư mục; tạo mới, đổi tên, xóa thư mục
 Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu.
2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh
Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công
nghệ thông tin; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp.
II. CHUẨN BỊ:
1/.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy,…
2/.Học sinh: Sgk, dcht,… 
pdf 8 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 2620
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 25 đến 28 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_25_den_28_nam_hoc_2020_2021_truon.pdf

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 25 đến 28 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

  1. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 13 BÀI THỰC HÀNH 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC Tiết 25 I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: Kiến thức: Nêu được cách thực hiện các thao tác chính với thư mục: Xem nội dung ổ đĩa, thư mục; tạo mới, đổi tên, xóa thư mục Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác chính với thư mục: Xem nội dung ổ đĩa, thư mục; tạo mới, đổi tên, xóa thư mục Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công nghệ thông tin; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp. II. CHUẨN BỊ: 1/.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy, 2/.Học sinh: Sgk, dcht, III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1/. Khởi động: (2 phút): Mục tiêu: Nhắc lại được các thao tác chính với thư mục trên hệ điều hành Windows. Hoạt động của thầy – trò Nội dung GV: Nêu câu hỏi. Nêu các thao tác chính với thư mục? HĐCN: Trả lời miệng tại chỗ. GV: Nh ận xét, đánh giá - Gi ới thiệu b ài m ới 2/ . Hình thành kiến thức- Luyện tập: (42 phút) Ho ạt động của th ầy - trò Nội dung Hoạt động 1 : Xem nội dung các ổ đĩa, thư mục (7 phút) Mục ti êu: Nêu và th ực hiện các thao tác xem nội dung ổ đĩa, th ư m ục GV: Để xem nội dung các ổ đĩa 1/ Xem nội dung các ổ đĩa, thư mục . hoặc thư mục ta làm như thế nào? -Xem nội dung các ổ đĩa: Nháy đúp chuột vào HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. biểu tượng ổ đĩa. GV: Chốt lại - Thao tác mẫu -Xem nội dung ổ đĩa: Nháy đúp chuột vào biểu trên máy tượng thư mục HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại trên máy. GV: Quan sát, giúp đ ỡ. Hoạt động 2 : Tạo thư mục mới (15 phút) Mục ti êu : Nêu và th ực hiện các thao tác tạo th ư m ục mới GV: Để tạo thư mục mới ta làm 2/ Tạo thư mục mới: như th ế nào? B1: M ở th ư m ục chứa th ư m ục cần tạo Trường THCS Phan Ngọc Hiển
  2. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. B2: Nháy chuột phải vào vùng trống ->chọn GV: Chốt lại các cách làm. New -> Folder Thao tác mẫu trên máy. B3: Nhập tên thư mục rồi gõ Enter HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại trên máy. GV: Quan sát, giúp đ ỡ. Hoạt động 3 : Đổi tên thư mục (10 phút ) Mục ti êu : Nêu và th ực hiện các thao tác đổi t ên thư m ục GV: Để đổi thư mục ta làm như 3/ Đổi tên thư mục: thế nào? B1: Nháy chuột phải vào tên thư mục cần đổi HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. tên-> chọn Rename GV: Chốt lại các cách làm. B2: Nhập tên thư mục mới rồi gõ Enter Thao tác mẫu trên máy. HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại trên máy. GV: Quan sát, giúp đ ỡ. Hoạt động 4 : Xóa và khôi phục thư mục bị xóa (10 phút) Mục tiêu : Nêu và thực hiện các thao tác xoa và khôi phục thư mục GV: Để xóa thư mục ta làm như 4/ Xóa thư mục: thế nào? -Xóa thư mục : HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. Nháy phải chuột vào thư mục cần xóa -> Chọn GV: Chốt lại các cách làm. Delete -> chọn Yes (nếu muốn xóa). Thao tác mẫu trên máy. -Khôi phục thư mục (hoặc tệp) đã bị xóa : HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Recyle trên máy. Bin (thùng rác). GV: Quan sát, giúp đỡ. B2: Nháy chuột phải lên thư mục (hoặc tệp) GV: Thao tác mẫu khôi phục muốn khôi phục -> chọn Restore . thư mục đã bị xóa. HS quan sát - Ghi bài 3/. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Về nhà thực hành lại các nội dung trong bài thực hành (nếu có điều kiện) - Ôn tập các thao tác với thư mục. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển
  3. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 13 Tiết 26 BÀI THỰC HÀNH 3: CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: Kiến thức: Nêu được cách thực hiện các thao tác chính với thư mục: Tạo mới, đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác chính với thư mục: Tạo mới, đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục. Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công nghệ thông tin và; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp. II. CHUẨN BỊ: 1/.Giáo viên: Sgk, phấn màu, phòng máy, 2/.Học sinh: Sgk. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1/. Khởi động: (2 phút): Mục tiêu: Nhắc lại được các thao tác xóa, phục hồi các thư mục đã xóa trên hệ điều hành Windows. Ho ạt đ ộng của thầy – trò Nội dung GV: Nêu câu hỏi. Nêu các thao xóa, phục hồi thư HĐCN: Trả lời miệng tại chỗ. mục? GV: Nhận xét, đánh giá. GV: Nh ận xét - Gi ới thiệu bài m ới ? 2/ . Hình thành kiến thức- Luyện tập: (42 phút) Hoạt động của thầy- trò Nội dung Hoạt động 1 : Sao chép thư mục (12 phút) Mục ti êu : Nêu và th ực hiện các thao tác sao chép th ư m ục GV: Để sao chép thư mục ta 5/ Sao chép thư mục: làm như thế nào? B1: Mở nơi chứa thư mục cần sao chép. HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. B2: Nháy phải chuột vào thư mục cần sao chép - GV: Chốt lại các cách làm. > Chọn Copy. Thao tác mẫu trên máy. B3: Mở nơi chứa thư mục cần sao chép đến HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại B4: Nháy phải chuột vào vùng trống-> Chọn trên máy. Paste . GV: Quan sát, giúp đ ỡ. Trường THCS Phan Ngọc Hiển
  4. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Hoạt động 2 : Di chuyển thư mục (10 phút) Mục ti êu : Nêu và th ực hiện các thao tác di chuyển th ư m ục GV: Để di chuyển thư mục ta 6/ Di chuyển thư mục: làm như thế nào? B1: Mở nơi chứa thư mục cần di chuyển HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. B2: Nháy phải chuột vào thư mục cần di chuyển GV: Chốt lại các cách làm. -> Chọn Cut Thao tác mẫu trên máy. B3: Mở nơi chứa thư mục cần di chuyển đến HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại B4: Nháy phải chuột vào vùng trống-> Chọn trên máy. Paste . GV: Quan sát, giúp đỡ. GV: Sự khác nhau giữa sao chép và di chuyển thư mục (kết quả sau khi thực hiện)? HĐCĐ: Thảo luận, trả lời. GV: Ch ốt l ại các ý ki ến. Hoạt động 3 : Luyện tập (20 phút) Mục ti êu : Thực hiện các thao tác về th ư m ục. GV: Nêu các yêu cầu. Thực hiện các yêu cầu sau: HĐ nhóm: Thực hiện các yêu 1/ Tạo hai thư mục Tin hoc 6 và Toan 6 trong cầu trên máy. ổ đĩa Z: GV: Quan sát, giúp đỡ. 2/ Tạo hai thư mục Ly thuyet và Thuc hanh GV: Nhận xét, đánh giá kết quả trong thư mục Tinhoc 6 thực hành. 3/ Sao chép thư mục Ly thuyet sang thư mục Toan 6. 4/ Đổi tên thư mục Ly thuyet trong thư mục Toan 6 thành Baitap 1 . 3/. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Về nhà thực hành lại các nội dung trong bài thực hành (nếu có điều kiện) - Xem trước nội dung bài thực hành 4. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 14 BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN Tiết: 27 I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: Kiến thức: Nêu được cách thực hiện các thao tác chính với tệp tin: Đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác chính với tệp tin: Đổi tên, xóa, sao chép và di chuyển tệp tin Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Trường THCS Phan Ngọc Hiển
  5. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực tin học; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp, năng lực tự học. II. CHUẨN BỊ: 1/.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy, 2/.Học sinh: Sgk. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1/. Khởi động: (2 phút): Mục tiêu: Nhắc lại được lý thuyết về tệp tin đã được học. Ho ạt động của thầy – trò Nội dung GV: Nêu câu hỏi. Tệp tin là gì? Tệp tin được chia HĐCN: Lên bảng, trả lời miệng. thành mấy phần? GV: Nhận xét, đánh giá, giới thiệu bài thực hành 4? 2/ . Hình thành kiến thức- Luyện tập: (42 phút) Ho ạt động của th ầy - trò Nội dung Hoạt động 1 : Đổi tên tệp tin (10 phút ) Mục ti êu : Nêu và th ực hiện các thao tác đổi t ên t ệp tin GV: Để đổi tên tệp tin ta làm 1/ Đổi tên tệp tin: như thế nào? B1: Nháy chuột phải vào tên tệp tin cần đổi tên-> HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. chọn Rename GV: Chốt lại. B2: Nhập tên tệp tin mới rồi gõ Enter HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại trên máy. GV: Quan sát, giúp đ ỡ. Hoạt động 2 : Xóa và khôi phục tệp tin bị xóa (10 phút) Mục tiêu : Nêu và thực hiện các thao tác xóa và khôi phục tệp tin. GV: Để xóa thư mục và khôi 2/ Xóa tệp: phục các thư mục bị xóa ta làm -Xóa tệp tin : như thế nào? Nháy phải chuột vào tệp tin cần xóa -> Chọn HĐCN: Nhắc lại. Delete -> chọn Yes (nếu muốn xóa). GV: Đối với tệp tin ta cũng thực -Khôi phục tệp tin) đã bị xóa : hiện tương tự. Thao tác mẫu trên B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Recyle Bin máy. (thùng rác). HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại B2: Nháy chuột phải lên tệp tin muốn khôi phục trên máy. -> chọn Restore . GV: Quan sát, giúp đ ỡ. Hoạt động 3 : Sao chép tệp tin (10 phút) Mục ti êu : Nêu và th ực hiện các thao tác sao chép tệp tin GV: Để sao chép tệp tin ta làm 3/ Sao chép tệp tin: như th ế nào? B1: M ở n ơi ch ứa tệp tin cần sao chép. Trường THCS Phan Ngọc Hiển
  6. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. B2: Nháy phải chuột vào tệp tin cần sao chép -> GV: Chốt lại các cách làm. Chọn Copy. Thao tác mẫu trên máy. B3: Mở nơi chứa tệp tin cần sao chép đến HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại B4: Nháy phải chuột vào vùng trống-> Chọn trên máy. Paste . GV: Quan sát, giúp đỡ. GV: Có thể hướng dẫn học sinh cách sao chép bằng cách kéo thả chu ột. Hoạt động 4 : Di chuyển tệp tin (12 phút) Mục ti êu : Nêu và th ực hiện các thao tác di chuyển tệp tin GV: Để di chuyển tệp tin ta làm 4/ Di chuyển thư mục: như thế nào? B1: Mở nơi chứa tệp tin cần di chuyển HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. B2: Nháy phải chuột vào tệp tin cần di chuyển -> GV: Chốt lại các cách làm. Chọn Cut Thao tác mẫu trên máy. B3: Mở nơi chứa tệp tin cần di chuyển đến HĐCĐ: Quan sát, thực hiện lại B4: Nháy phải chuột vào vùng trống-> Chọn trên máy. Paste . GV: Quan sát, giúp đỡ. GV: Sự khác nhau giữa sao chép và di chuyển tệp tin (kết quả sau khi thực hiện)? HĐCĐ: Thảo luận, trả lời. GV: Ch ốt l ại các ý ki ến. 3/. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Về nhà thực hành lại các nội dung trong bài thực hành (nếu có điều kiện) IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển
  7. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 14 BÀI THỰC HÀNH 4: CÁC THAO TÁC VỚI TỆP TIN Tiết: 28 I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: Kiến thức: Nêu được cách thực hiện các thao tác chính với tệp tin và thư mục. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác chính với thư mục và tệp tin: Tạo mới, đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển. Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực tin học; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp; năng lực tự học. II. CHUẨN BỊ: 1/.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy, 2/.Học sinh: Sgk. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1/. Khởi động: (2 phút): Gv: Khái quát lại nội dung thực hành tiết trước - Giới thiệu bài mới. 2/ . Hình thành kiến thức- Luyện tập: (42 phút) Ho ạt động của th ầy - trò Nội dung Hoạt động 1 : Xem nội dung tệp và chạy chương trình (10 phút) Mục ti êu : Thực hiện các thao tác xem n ội dung tệp v à ch ạy ch ương tr ình GV: Có những loại tệp tin chính 5/ Xem nội dung tệp tin và chạy chương trình: nào? Dựa vào đâu để phân biệt Để xem nội dung tệp tin hay chạy chương trình được các loại tệp tin đó? ứng dụng nào đó ta nháy đúp chuột vào tên hay HĐCN: Nhác lại, bổ sung. biểu tượng của tệp tin đó. GV: Chốt lại các ý kiến. Để xem nội dung tệp tin hoặc chạy một chương trình ứng dụng ta thực hiện như thế nào? HĐCN: Đọc thông tin, trả lời. GV: Chốt lại cách thực hiện, thao tác mẫu. HĐCN: Quan sát, thực hiện lại thao tác. Hoạt động 2 : Luyện tập (32 phút) Mục ti êu : Thực hiện các thao tác về th ư m ục v à t ệp tin. GV: Nêu các yêu cầu. Thực hiện các yêu cầu sau: HĐ nhóm: Thực hiện các yêu 1/ Tạo hai thư mục Tin hoc 6 và Toan 6 trong ổ cầu trên máy. đĩa Z: GV: Quan sát, giúp đ ỡ. 2/ T ạo hai th ư m ục Ly thuyet và Thuc hanh Trường THCS Phan Ngọc Hiển
  8. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 GV: Nhận xét, đánh giá kết quả trong thư mục Tinhoc 6 thực hành. 3/ Sao chép tệp tin Bai toan 1. Docx nằm ngoài màn hình Desktop sang 2 thư mục Toan 6 và Tin hoc 6 . 4/ Đổi tên tệp tin Bai toan 1. Docx trong thư mục Toan 6 thành Bai tap1.docx 5/ Xóa tệp tin Bai toan 1. Docx trong thư mục Tin hoc 6. 6/ Khôi phục tệp tin Bai toan 1.docx và kiểm tra lại kết quả. 3/. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Về nhà thực hành lại các nội dung trong bài thực hành (nếu có điều kiện). IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển