Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 37 đến 46 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:
 Kiến thức: Nêu được các thành phần của văn bản, phân biệt được con trỏ soạn thảo
và con trỏ chuột.
 Kĩ năng: Phân biệt chính xác các thành phần trên một văn bản...
 Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu.
2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh
Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công
nghệ thông tin; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp...
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy,…
2.Học sinh: Sgk, dcht,…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
1. Khởi động: (3 phút):
Mục tiêu: Nhắc lại được lý thuyết về các bước lưu văn bản đã được học. 
pdf 16 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 600
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 37 đến 46 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_37_den_46_nam_hoc_2020_2021_truon.pdf

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 37 đến 46 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

 1. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 19 Ti ết: 37 BÀI 14 : SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐƠN GIẢN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: Kiến thức: Nêu được các thành phần của văn bản, phân biệt được con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Kĩ năng: Phân biệt chính xác các thành phần trên một văn bản Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công nghệ thông tin; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp II. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy, 2.Học sinh: Sgk, dcht, III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1. Khởi động: (3 phút): Mục tiêu: Nhắc lại được lý thuyết về các bước lưu văn bản đã được học. Hoạt động của thầy – trò Nội dung GV: Nêu câu hỏi. Các bước lưu văn bản? HĐCN: Lên bảng, trả lời miệng. GV: Nh ận xét, đánh giá, giới thiệu b ài mới. 2.Hình thành kiến thức (41 phút) Ho ạt động của thầy – trò Nội dung Hoạt động 1 : Các thành phần của văn bản. (18 phút) Mục tiêu: Nêu được các thành phần cơ bản của văn bản khi thực hiện các thao tác trên trang văn b ản Gv: Nghiên cứu nội dung phần 1 1.Các thành phần của văn bản Sgk. Cho biết các thành phần của Khi soạn thảo văn bản em còn cần phân biệt các văn bản? thành phần sau : HĐCN: Tìm hiểu nội dung trả lời - Kí tự: Con chữ, con số, kí hiệu, câu hỏi. - Dòng: Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một Hs nhận xét - Gv chốt lại. đường ngang từ lề trái sang lề phải là một dòng. Gv: Chiếu đoạn văn bản chỉ ra - Đoạn: Nhiều câu liên tiếp, có liên quan với các thành phần cụ thể. nhau và hoàn chỉnh về ngữ nghĩa. Hs: Quan sát - Lắng nghe - Trang: Phần văn bản trên một trang in. Hoạt động 2 : Con trỏ soạn thảo (23 phút) Mục tiêu : Trình bày được vị trí và cách di chuyển ,cách chèn kí tự vào văn bản khi thao tác trên trang văn b ản Gv: Ta dùng gì để nh ập (gõ) n ội 2.Con trỏ soạn thảo Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 2. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 dung văn bản vào máy tính. * Vị trí con trỏ soạn thảo: HĐCN: Suy nghĩ - Đứng tại chỗ - Con trỏ soạn thảo: Là một vạch đứng nhấp trả lời nháy trên màn hình. Gv: Minh họa cửa sổ Word cho - Vị trí: Nó cho biết vị trí xuất hiện của kí tự HS quan sát nhận biết con trỏ soạn được gõ vào văn bản. thảo. * Cách di chuyển con trỏ soạn thảo. Gv nêu câu hỏi: - Có thể sử dụng phím Home (di chuyển con trỏ ? Cho biết thế nào là con trỏ soạn về đầu dòng, End (di chuyển con trỏ về cuối thảo. dòng) HĐCN: Trả lời câu hỏi. * Cách chèn kí tự vào văn bản: Ta di chuyển Phân biệt con trỏ soạn thảo với con trỏ soạn thảo tới vị trí cần chèn. Hoặc nháy con trỏ chuột? chuột tại vị trí đó và chèn kí tự. HĐCĐ: Quan sát màn hình máy * Lưu ý: Cần phân biệt con trỏ soạn thảo với tính , th ảo lu ận và tr ả lời con trỏ chuột. 3/. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Học lại các nội dung đã được học ở trên. - Tự luyện tập thêm ở nhà (Nếu có điều kiện). IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 3. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 21 Tiết: 41 CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI 15 : CHỈNH SỬA VĂN BẢN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: - Kiến thức: Nhắc lại được cách xoá và chèn thêm nội dung và chọn một phần văn bản khi thao tác trên phần mềm soạn thảo Word, cách sao chép và di chuyển nội dung văn bản, chỉnh sửa nhanh và thay thế nội dung văn bản khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Kĩ năng: Trình bày được cách xoá và chèn thêm nội dung, sao chép. di chuyển nội dung trên phần mềm soạn thảo Word. - Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức. - Năng lực : Năng lực tự học ,năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ,năng lực tính toán ,năng lực tin học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính. - Học sinh : vở ghi, sách giáo khoa. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động (1’) Thông thường khi gõ nội dung văn bản chúng ta không thể tránh khỏi những lỗi gõ nhầm hay bỏ sót nội dung - vào bài mới. 2.Hình thành kiến thức (42’) Ho ạt động của thầy - trò Nội dung Hoạt động 1 : Xoá và chèn thêm nội dung (10’) Mục tiêu : Trình bày được cách xoá và chèn thêm nội dung văn bản khi thao tác trên ph ần mềm soạn thảo văn bản Word. Phím Backspace, Delete dùng để 1.Xoá và chèn thêm nội dung làm gì khi soạn thảo văn bản ? - Phím Backspase ( !) dùng để xóa kí tự ngay HĐCN: tìm hiểu nội dung - Trả lời trước con trỏ soạn thảo. Gv: Chốt lại - Phím Delete dùng để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo. - Muốn chèn thêm văn bản vào một vị trí, ta di chuyển con trỏ soạn thảo tới vị trí đó và gõ thêm n ội dung v ào. Hoạt động 2 : Chọn phần văn bản (8’) Mục tiêu : Trình bày được cách chọn một phần văn bản khi thao tác trên phần mềm so ạn thảo Word Gv: Nghiên cứu nội dung phần 2. 2. Chọn phần văn bản Nêu các bước chọn phần văn bản? - Để chọn phần văn bản ta thực hiện: HĐCN: Trả lời câu hỏi +) Nháy chuột tại vị trí bắt đầu HS khác nhận xét +) Kéo thả chuột đến cuối phần văn bản Gv: Chốt lại. cần chọn. - Để chọn toàn bộ văn bản đó ta nhấn Ctlr +A (Chọn toàn bộ văn bản) Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 4. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Hoạt động 3: Cách sao chép và di chuyển nội dung văn bản (12’) Mục tiêu : Nhắc lại được cách sao chép và di chuyển nội dung văn bản khi thao tác trên ph ần mềm soạn thảo văn bản Gv: Yêu cầu hs đọc sgk/tr112,113 3. Cách sao chép và di chuyển nội dung văn HĐCN: Hs đọc bài bản: Gv : Yêu cầu hs quan sát trên màn 1.Chọn phần văn bản muốn sao chép, hoặc di hình máy tính giới thiệu việc sao chuyển và chọn lệnh Copy, Cut (trong nhóm chép và di chuyển một nội dung văn Clipboard trên dãi lệnh Home ). bản, Hs thực hành 2. Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao Hoạt động cặp đôi : hs quan sát và chép và chọn lệnh Paste (trong nhóm thực hành Clipboard trên dãi lệnh Home ) Gv: Quan sát và hướng dẫn hs thực * Chú ý SKG hành Hoạt động 2 : Chỉnh sửa nhanh – tìm và thay thế (12’) Mục tiêu : Trình bày được thao tác chỉnh sửa, tìm và thay thế một phần nội dung văn bản khi thao tác tr ên ph ần mềm soạn thảo Gv: Yêu cầu hs đọc sgk/tr 114,115 4. Chỉnh sửa nhanh – tìm và thay thế HĐCN : Hs đọc sgk 1.Chọn lệnh Find trong nhóm lệnh Editing ở Gv: Như thế nào được gọi là tìm và dãi lệnh Home thay thế một từ, cụm từ khi thao tác 2. Xuất hiện hộp thoại Find and Replace gõ trên phần mềm ? nội dung cần tìm ở ô Find what và chọn Find Thao tác thực hiện tìm một từ, dãi kí Next. tự ? - Thao tác thay thế một từ, dãi kí tự : Hoạt động cặp đôi : Hs thảo luận, 1.Chọn lệnh Find trong nhóm lệnh Editing ở suy nghĩ và trả lời dãi lệnh Home Gv: Thao tác thay thế một từ hoặc 2. Chọn Replace sau đó gõ kí tự, hoặc dãi kí dãi kí tự ? từ vào ô Find what , gõ nội dung thay thế vào Hoạt động căp đôi : Hs thảo luận, ô Repalce with. suy nghĩ và trả lời 3. Nháy Find Next để tìm , Replace để thay Gv: Thực hành ,yêu cầu hs quan sát thế. màn hình máy tính * Chọn Replace All để thay thế tất cả các cụm Hoạt động nhóm : Hs quan sát màn từ hình 4.Hướng dẫn về nhà (2 phút) - Về nhà tìm hiểu thêm các thao tác đã học khi sử dụng phần mềm soạn thảo Word - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà học bài và xem trước phần còn lại của bài 15 IV.Rút kinh nghiệm: Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 5. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 21 Tiết: 42 CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI TH 6 : EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: - Kiến thức: Nhắc lại được cách mở một tệp văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản có sẵn, luyện kỹ năng gõ văn bản bằng chữ Việt khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Kĩ năng: Trình bày được cách cách mở một tệp văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản có sẵn, luyện kỹ năng gõ văn bản bằng chữ Việt khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức. - Năng lực : Năng lực tự học ,năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ,năng lực tính toán ,năng lực tin học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính. - Học sinh : vở ghi, sách giáo khoa. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động (5 ’) Mục tiêu : Trình bày được cách gõ văn bản bằng chữ việt qua việt sử dụng phần mềm Unikey. Hs : trả lời 2.Hình thành kiến thức (35’) Ho ạt động của thầy - trò Nội dung Hoạt động 1 : Khởi động Word và tạo văn bản mới (20’) Mục tiêu : Trình bày được cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản và tạo một văn b ản mới khi thao tác Gv: Yêu cầu hs đọc phần a sgk/tr117 a/Khởi động Word và tạo văn bản mới Thực hành : mở phần mềm soạn thảo, tạo một văn bản mới Hoạt động cá nhân : Hs đọc bài và thực hành Gv: quan sát và hướng dẫn hs thực hành Hoạt động 2 : Mở văn bản đã có và sao chép, chỉnh sửa nội dung văn bản (15 ‘) Mục tiêu : Trình bày được cách sao chép và chỉnh sữa nội dung văn bản đã có sẵn hay đư ợc tạo mới khi thao tác tr ên ph ần mềm soạn thảo Gv: Yêu cầu hs đọc phần b b/ Mở văn bản đã có và sao chép, chỉnh sửa skg/117,118 và quan sát trên màn nội dung văn bản hình máy tính. 1.Mở văn bản có tên là biển đẹp đã lưu ở bài Khi muốn thực hiện thao tác sao TH5.Trở lại nội dung văn bản ở phần a, sao chép ,di chuyển nội dung văn bản chép toàn bộ nội dung của văn bản đó vào cuối Yêu cầu hs thực hành văn bản có tên là biển đẹp. Hoạt động cá nhân : Hs đọc sgk, 2.Thay đổi trật tự các đoạn văn bản bằng cách quan sát màn hình máy tính. sao chép hoặc di chuyển để có thứ tự đúng nội Th ực h ành dung.(Sgk ng ữ văn 6, tập 2, trang 47). Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 6. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Gv : quan sát và hướng dẫn hs thực 3.Lưu văn bản với tên biển đẹp. hành * Nhấn tổ hợp phím Yêu cầu hs lưu đường dẫn Z:\Bài Ctrl + A -> chọn toàn bộ nội dung văn bản. TH6 \Lớp \Tên_HS Ctrl + S -> lưu n ội dung văn bản 3.Luyện tập (3 phút ) Ho ạt động của giáo vi ên và h ọc sinh Nội dung c ần đ ạt Mục tiêu : Trình bày được cách mở, tạo mới sao chép và chỉnh sữa nội dung văn bản đã có s ẵn hay đ ược tạo mới khi thao tá c trên ph ần mềm soạn thảo Gv: Thao tác mở, tạo văn bản, sao chép và di chuyển một phần văn bản khi thao tác trên phần mềm soạn thảo Hs : Tr ả lời 4. Hướng dẫn về nhà (2 phút) - Về nhà tìm hiểu thêm các thao tác đã thực hành khi sử dụng phần mềm soạn thảo Word - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà xem lại các phần thực hành và xem phần còn lại Bài TH6 : Em tập chỉnh sửa văn bản IV.Rút kinh nghiệm: Tuần: 22 Tiết: 43 CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI TH 6 : EM TẬP CHỈNH SỬA VĂN BẢN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Nhắc lại được cách mở một tệp văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản có sẵn, luyện kỹ năng gõ văn bản bằng chữ Việt khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Kĩ năng: Trình bày được cách cách mở một tệp văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản có sẵn, luyện kỹ năng gõ văn bản bằng chữ Việt khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức. - Năng lực : Năng lực tự học ,năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ,năng lực tính toán ,năng lực tin học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính. - Học sinh : vở ghi, sách giáo khoa. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động (3’) Mục tiêu : Trình bày được cách gõ văn bản bằng chữ việt qua việt sử dụng phần mềm Unikey. Hs : trả lời 2.Hình thành kiến thức (40’) Ho ạt động của thầy - trò Nội dung Hoạt động 1 : Khởi động Word và tạo văn bản mới (5’) Mục tiêu : Trình bày được cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản và tạo một văn b ản mới khi thao tác Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 7. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Gv: Yêu cầu hs đọc phần c a/Khởi động Word và tạo văn bản mới sgk/tr118 Thực hành : mở phần mềm soạn thảo, tạo một văn bản mới HĐCN : Hs đọc bài và thực hành Gv: quan sát và hướng dẫn hs thực hành Hoạt động 2 : Thực hành gõ chữ Việt kết hợp với sao chép nội dung (35 ‘) Mục tiêu : Trình bày được cách tạo văn bản mới khi thao tác trên phần mềm soạn th ảo Microsoft Word Gv: Yêu cầu hs đọc phần c skg/,118 c/ Thực hành gõ chữ Việt kết hợp với sao và quan sát trên màn hình máy tính. chép nội dung Yêu cầu hs thực hành gõ văn bản 1.Mở văn bản mới và gõ bài thơ dưới Trăng ơi. đây.Quan sát các câu thơ lặp lại để sao chép Hoạt động cá nhân : Hs đọc sgk, nhanh nội dung.Sửa các lỗi gõ sai sau khi đã quan sát màn hình máy tính. gõ xong nội dung. Thực hành 2.Lưu văn bản với tên Trang oi. Gv : quan sát và hướng dẫn hs thực hành Yêu cầu hs lưu đường dẫn Z:\Bài TH6 \Lớp \Tên_HS 3.Hướng dẫn về nhà (2 phút) - Về nhà tìm hiểu thêm các thao tác đã thực hành khi sử dụng phần mềm soạn thảo Word - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà xem lại các phần thực hành và xem phần còn lại Bài 16 : Định dạng văn bản IV.Rút kinh nghiệm: Tuần: 22 Tiết: 44 CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN BÀI 16 : ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: - Kiến thức: Nhắc lại được cách định dạng văn bản khi đã soạn thảo, định dạng kí tự, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ,màu chữ khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Kĩ năng: Trình bày được cách định dạng văn bản khi đã soạn thảo, định dạng kí tự ,phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức. - Năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tính toán, năng lực tin học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính. - Học sinh : vở ghi, sách giáo khoa. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động (5 ’) Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 8. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Mục tiêu : Trình bày được cách tạo tệp văn bản mới khi thao tác trên phần mềm soạn thảo Microsoft Word Hs : trả lời 2.Hình thành kiến thức (38’) Ho ạt động của thầy - trò Nội dung Hoạt động 1 : Định dạng văn bản. (10 phút) Mục tiêu: Nhắc lại được việc định dạng văn bản khi thao tác trên phần mềm soạn th ảo văn bản Gv: Cho HS so sánh hai văn bản có nội 1. Định dạng văn bản dung chưa được định dạng và một văn - Định dạng văn bản là làm thay đổi kiểu bản khác với cùng nội dung nhưng đã dáng, bố trí các vị trí của các kí tự (con được định dạng. chữ, số, kí hiệu) trong văn bản. Yêu cầu hs nhận xét sự khác biệt giữa - Định dạng văn bản gồm hai loại: Định 2 văn bản dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản. Hoạt động cặp đôi : Quan sát màn hình máy tính ,suy nghĩ và trả lời. Gv : Yêu cầu đọc sgk/tr120 Như thế nào là định dạng văn bản ? HĐCN : Hs đọc bài, suy nghĩ và trả lời. Hoạt động 2 : Định dạng kí tự ( 28’) Mục tiêu : Trình bày được cách định dạng kí tự ,đoạn văn bản khi thao tác trên tệp văn b ản Gv: Yêu cầu hs đọc phần 2 sgk/tr120 2. Định dạng kí tự Như thế nào định dạng một kí tự - Sử dụng các lệnh trong nhóm Font trên Hoạt động cá nhân : Hs đọc bài ,suy dãi lệnh Home để định dạng kí tự là thay nghĩ và trả lời. đổi dáng vẻ của một hay nhiều nhóm kí tự. Gv : Cách sử dụng các nút lệnh khi - Cách thực hiện: thao tác trên văn bản + B1: Chọn phần văn bản cần định dạng. HĐCĐ: Hs suy nghĩ ,thảo luận và trả + B2: Nháy chọn nút lệnh tương ứng tính lời chất định dạng mong muốn. Gv: Nhận xét - chốt lại a) Sử dụng nút lệnh Gv thực hành mẫu thông qua một đoạn văn soạn sẵn. Các tính chất Sử dụng nút lệnh HS : Thao tác lại theo yêu cầu ph ổ biến + Phông chữ Gv : Nhận xét. (Font ) + Cỡ chữ ( Font size ) + Kiểu chữ In đậm ; In (Font Style ) nghiêng ; Gạch d ưới + Màu chữ (Font Color ) 4. Hướng dẫn về nhà (2 phút) Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 9. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà xem lại các phần thực hành và xem trước Bài 17: Định dạng đoạn văn bản - Về nhà tìm hiểu thêm các thao tác đã thực hành các nút lệnh đã học, tìm hiểu thêm các nút lệnh nằm trên dãi lệnh Home khi sử dụng phần mềm soạn thảo Word. IV.Rút kinh nghiệm: Tuần: 23 Tiết: 45 BÀI 17 : ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: - Kiến thức: Nêu được cách định dạng đoạn văn bản, sử dụng các lệnh khi trình bày một một thể loại thơ ,văn khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Kĩ năng: Trình bày được cách định dạng đoạn văn bản ,sử dụng các lênh khi trình bày một một thể loại thơ ,văn khi thao tác trên phần mềm soạn thảo - Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức. - Năng lực : Năng lực tự học ,năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo ,năng lực tính toán ,năng lực tin học. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính. - Học sinh : vở ghi, sách giáo khoa. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Khởi động (4’) Mục tiêu : Trình bày được hai cách gõ văn bản khi thao tác trên phần mềm soạn thảo Microsoft Word ? Hs : trả lời 2.Hình thành kiến thức (40’) Hoạt động của thầy- trò Nội dung Hoạt động 1 : Định dạng đoạn văn bản (20’) Mục tiêu : Trình bày được cách định dạng đoạn văn bản khi thao tác trên phần mềm so ạn thảo Microsoft Word Gv: Yêu cầu hs đọc phần 1 1. Định dạng đoạn văn bản. sgk/tr123,124 Định dạng đoạn văn bản là thay đổi tính Hoạt động cá nhân : Hs đọc bài và chất sau đây của đoạn văn bản: thực hành - Kiểu căn lề. Gv: Muốn định dạng một đoạn văn - Vị trí lề của cả đoạn văn bản so với toàn bản khi thao tác trên phần mềm soạn trang. thảo em cần phải làm như thế nào? - Khoảng cách lề của cả dòng đầu tiên. HĐCĐ : Hs thảo luận, suy nghĩ và - Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới. trả lời - Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn Gv: Hướng dẫn trên màn hình máy văn. tính Chú ý: Đ ịnh d ạng đo ạn văn b ản tác đ ộng đ ến Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 10. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Hoạt động nhóm : Hs quan sát toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở đó. Hoạt động 2 : Sử dụng cá lệnh định dạng đoạn văn bản (20 ‘) Mục tiêu : Trình bày được cách sử dụng các dãi lệnh có sẵn để định dạng đoạn văn bản khi thao tác tr ên ph ần mềm soạn thảo Microsoft Word Gv: Yêu cầu hs đọc phần 2 2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng skg/,124,125 và quan sát trên màn đoạn văn bản. hình máy tính. - Để định dạng đoạn văn, các em cần đưa con Chỉ ra các nút lệnh để định dạng văn trỏ soạn thảo vào đoạn văn bản và sử dụng bản? các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng: HĐCN: Nghiên cứu nội dung. HS: Thực hành mẫu - Diễn đạt. Gv: Nhận xét - chốt lại Căn lề: + Căn lề trái (Left). + Căn lề giữa (Center) . + Căn lề phải (Right). + Căn đều cả hai bên (Justify) . Thay đổi lề cả đoạn văn: + Tăng lề trái (Increase). + Giảm lề trái (Decrease). Khoảng cách dòng trong đoạn văn: + C họn s ố (Line Spacing). 3.Hướng dẫn về nhà (1 phút) - Về nhà tìm hiểu thêm các thao tác sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn bản và xem trước hộp thoại Paragraph trên phần mềm soạn thảo IV.Rút kinh nghiệm: Tuần: 23 Tiết: 46 BÀI TH 7 : EM TẬP TRÌNH BÀY VĂN BẢN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Nhắc lại được cách mở một tệp văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản có sẵn, luyện kỹ năng gõ văn bản bằng chữ Việt, định dạng văn bản đã được nhập nội dung khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Kĩ năng: Trình bày được cách cách mở một tệp văn bản đã lưu, nhập nội dung văn bản có sẵn, luyện kỹ năng gõ văn bản bằng chữ Việt, định dạng được đoạn văn bản đã gõ khi thao tác trên phần mềm soạn thảo. - Thái độ: Nghiêm túc, có ý thức. - Năng lực : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tính toán, năng lực tin học. Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 11. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên : giáo án, sách giáo khoa, phòng máy vi tính. - Học sinh : vở ghi, sách giáo khoa. III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Hình thành kiến thức (44’) Hoạt động của thầy- trò Nội dung Hoạt động 1 : Định dạng văn bản (7’) Mục tiêu : Trình bày được cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản và mở tệp văn b ản đ ã l ưu ,đ ịnh dạng đoạn văn bản theo y êu c ầu. Gv: Yêu cầu hs đọc a sgk/127, 1/ Khởi động word và mở tệp bien dep.doc đã mở tệp văn bản biển đẹp đã lưu lưu trong bài thực hành trước. và định dạng theo yêu cầu 2/ Hãy áp dụng các định dạng em đã biết để HĐCN : Hs đọc bài, thực hành trình bày gống mẫu sau đây : theo yêu cầu + Tiêu đề phông chữ, kiểu chữ, màu chữ khác Gv : Quan sát, hướng dẫn hs thực với phông chữ, kiểu chữ, màu chữcủa nội dung hành và lưu đúng thư mục. văn bản. Cỡ chữ tiêu đề lớn hơn nhiều so với cỡ chữ của phần nội dung. + Tiêu đề căn giữa trang. Các đoạn nội dung căn thẳng cả hai lề, đoạn cuối cùng căn thẳng lề phải. + Các đoạn nội dung có đoạn đầu thụt lề. + Kí tự đầu tiên của đoạn nội dung thứ nhất có cỡ chữ lớn hơn và kiểu chữ đậm. + Lưu văn b ản v ới tên bien dep. Hoạt động 2 : Thực hành gõ tệp văn bản sau (37’) Mục tiêu : Trình bày được cách tạo văn bản mới ,định dạng văn bản khi thao tác trên ph ần mềm soạn thảo Microsoft Word Gv: Yêu cầu hs đọc phần b 1/ Gõ và định dạng văn bản theo mẫu sau: sgk/128, thực hành và lưu theo Quê hương đúng yêu cầu Quê hương là một tiếng ve Hoạt động cá nhân hs : đọc bài, Lời ru của mẹ trưa hè à ơi thực hành theo đúng yêu cầu Dòng sông con nước đầy vơi Gv: Quan sát hướng dẫn hs thực Quê hương là một góc trời trẻ thơ hành Yêu cầu lưu đúng đường dẫn. Quê hương ngày ấy như mơ Tôi là cậu bé dại khờ đáng yêu Quê hương là tiếng sáo diều Là cánh cò trắng chiều chiều chân đê Quê hương là phiên chợ hè Chợ trưa mong mẹ mang về bánh đa Quê hương là một tiếng gà Bình minh gáy sáng ngân nga xóm làng (Trích thơ Nguyễn Đình Huân ) 2/ Lưu văn b ản với t ên Que Huong . 2.Hướng dẫn về nhà (1 phút) Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 12. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 - Giáo viên yêu cầu học sinh về nhà xem lại các phần thực hành, luyện tập thêm ở nhà IV.Rút kinh nghiệm: Trường THCS Phan Ngọc Hiển