Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 29 đến 36 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:
 Kiến thức: Biết được văn bản và các thao tác tạo văn bản mới, mở văn bản có sẵn...
 Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác tạo mới, mở văn bản đã có sẵn.
 Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu.
2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh
Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công
nghệ thông tin; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp...
II. CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy,…
2.Học sinh: Sgk, dcht,…
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC:
1. Khởi động: (1 phút): Gv nhắc lại các dạng thông tin cơ bản - giới thiệu bài
mới.
2.Hình thành kiến thức (43 phút) 
pdf 12 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 600
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 29 đến 36 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_29_den_36_nam_hoc_2020_2021_truon.pdf

Nội dung text: Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 29 đến 36 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Phan Ngọc Hiển

 1. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 15 Ti ết 29 BÀI 13 : LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: Kiến thức: Biết được văn bản và các thao tác tạo văn bản mới, mở văn bản có sẵn Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác tạo mới, mở văn bản đã có sẵn. Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công nghệ thông tin; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp II. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy, 2.Học sinh: Sgk, dcht, III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1. Khởi động: (1 phút): Gv nhắc lại các dạng thông tin cơ bản - giới thiệu bài mới. 2.Hình thành kiến thức (43 phút) Ho ạt động của thầy – trò Nội dung Hoạt động 1 : Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản. (10 phút) Mục ti êu: Bi ết đ ược văn bản l à gì , tên ph ần mềm khi so ạn thảo văn bản . Gv:Nghiên cứu nội dung 1. Em 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản. hiểu như thế nào là văn bản? Sử * Văn bản là nội dung thể hiện dưới dạng chữ dụng phần mềm nào khi soạn thảo viết. Các trang sách; bài báo; tạp trí được tạo văn bản? ra trên giấy bằng bút hoặc sử dụng máy tính và HĐCN: Tìm hiểu nội dung - trả lời phần mềm soạn thảo văn bản để tạo ra. các câu hỏi. * Phần mềm soạn thảo văn bản : Gv: Chốt lại, chuyển ý. - Thông dụng: Microsoft Word (viết ngắn gọn là Word) do hãng Microsoft (phần mềm) phát hành. Hoạt động 2 : Khởi động Word (8 phút) Mục ti êu : Kh ởi động đ ược phần mềm soạn thảo Microsoft Word Gv: Hướng dẫn học sinh các cách 2. Khởi động Word khởi động Word. Có các cách khởi động Word cơ bản: HĐCN: Thao tác lại theo các cách đã hướng dẫn. C1: Nháy đúp chuột lên biểu tượng (W) của Word trên nền màn hình. Gv: Quan sát sửa sai - Chỉ th êm các thao tác khởi động trên biểu tượng. C2: Nháy nút Start, trỏ chuột vào All Programs và ch ọn Microsoft Word. Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 2. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Hoạt động 3: Có gì trên cửa sổ Word (15 phút) Mục ti êu : Nêu đư ợc các th ành ph ần c ơ b ản tr ên c ửa sổ phần mềm Microsoft Word. Gv: Tìm hiểu nội dung thông qua 3. Có gì trên cửa sổ của Word? hình vẽ trong SGK, cho biết có gì a) Bảng chọn : trên cửa sổ Word? - Các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm (File; HĐCN: Tìm hiểu nội dung - Trả Edit; View; Insert; Format; Tools; Table) được lời câu hỏi. đặt trên thanh bảng chọn. Gv: Chốt lại. - Để thực hiện một lệnh nào đó ta nháy chuột vào tên bảng chọn có chứa lệnh đó. b) Nút lệnh : - Các nút lệnh thường được đặt trên thanh công cụ mỗi nút lệnh đề có biểu tượng và tên để phân biệt - Các nút lệnh cũng được thực hiện khi ta nháy trực tiếp trên thanh công cụ chuẩn. Hoạt động 4 : Tạo văn bản mới và mở văn bản đã có (10 phút) Mục ti êu : Bi ết đư ợc các b ước tạo văn bản mới v à m ở văn bản có s ẵn trong Word . Gv:Hướng dẫn học sinh tạo mới và 4. Tạo văn bản mới và mở văn bản đã có mở văn bản đã có sẵn. Tạo văn bản mới : Chọn dãi lệnh File -> Lệnh HS: Quan sát - Thao tác mẫu theo New -> Blank Document sự hướng dẫn của giáo viên. Các cách mở tệp văn bản đã có : Gv: Quan sát - sửa sai (nếu có). - Chọn dãi lệnh File -> chọn lệnh Open hoặc (ấn Ctrl +O ). * Lưu ý : Tên tệp văn bản Word có phần mở rộng ngầm định l à .docx 3/. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Học bài và trả lời các câu hỏi Sgk/65. IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 3. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 15 Ti ết 30 BÀI 13 : LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ: Kiến thức: Biết được cách lưu mới một văn bản, lưu sau khi chỉnh sửa và kết thúc và thoát khỏi Word. Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác lưu văn bản, kết thúc một văn bản. Thái độ: Nâng cao ý thức tự quan sát, tìm hiểu. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công nghệ thông tin, năng lực hợp tác. II. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy, 2.Học sinh: Sgk, dcht, III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1. Khởi động: (2 phút): Nêu các bước tạo văn bản mới, mỏe văn bản đã có sẵn trong máy tính? - giới thiệu bài mới. 2.Hình thành kiến thức (42 phút) Hoạt động 1 : Lưu văn bản (15 phút) Mục tiêu : Chỉ ra được các thao tác lưu tệp văn bản khi thao tác trên phần mềm soạn th ảo văn bản HĐCN: Nhiên cứu nội dung SGK 5. Lưu văn bản về các bước lưu văn bản. * Các cách lưu văn bản : Gv: Thao tác mẫu C1: Nháy nút lệnh (Save) trên thanh công Hs: Nhắc lại các bước - Có thao tác cụ và thực hiện các bước sau đây trên cửa sổ lại. Save As. C2 : Chọn dãi lệnh File\ nháy chọn lệnh Save hoặc ấn Ctrl + S. * Lưu ý : Nếu tệp văn bản đó đã được lưu ít nhất một lần, thì cửa sổ Save As không xuất hiện, mọi thay đổi sẽ được lưu trên chính tệp văn b ản đ ã có. Hoạt động 2 : Kết thúc (3 phút) Mục ti êu : Bi ết đư ợc thao tác kết thúc tệp văn bản tr ên ph ần mềm Word. Gv: Nêu cách kết thúc cửa sổ làm 6. Kết thúc. việc? Các thao tác kết thúc và thoát khỏi Word được Hs: Nêu và thao tác mẫu. mô tả theo các cách sau : Gv: Nh ận xét - hư ớng dẫn. C1 : Vào File ch ọn Exit. Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 4. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 C2 : Nháy chu ột v ào nút ( Close) . 3. Luyện tập: (24 phút) Ho ạt động của giáo vi ên và h ọc sinh Nội dung c ần đ ạt Mục tiêu : Thao tác được các bước tạo văn bản mới, mở văn bản có sẵn, lưu văn bản và k ết thúc soạn thảo. - Gv: Nêu các yêu cầu. Thực hiện các yêu cầu sau: - HĐCĐ: thực hiện các yêu cầu. 1. Mở phần mềm Word - Gv: Quan sát - sửa sai. 2. Lưu mới với tên: C:\Họ tên - lớp. 3. Đóng của sổ soạn thảo. 4. Mở tệp vừa tạo - Gõ họ tên của em và lưu l ại - Kết thúc soạn thảo. 3/. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Học các nội dung trong bài. - Tự thực hành thêm ở nhà (nếu có điều kiện). IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 16 Tiết 31 ÔN TẬP HỌC KÌ 1 I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ: Kiến thức: Hệ thống được các kiến thức có bản về thông tin, máy tính điện tử, hệ điều hành Kĩ năng: Trình bày được các kiến thức có bản về thông tin, máy tính điện tử, hệ điều hành Thái độ: Nâng cao ý thức tự ôn tập. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công nghệ thông tin, năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp; năng lực tự học. II. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy, 2.Học sinh: Sgk, dcht, III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1. Khởi động: (2 phút): Giáo viên nhắc lại sơ lược các nội dung em đã học về thông tin và tin học, hệ điều hành. 2. Hình thành kiến thức- Luyện tập: (42 phút) Ho ạt động của th ầy - trò Nội dung Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 5. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Hoạt động 1 : Thông tin (23 phút) Mục ti êu: Trình bày đư ợc các kiến thức có b ản về thông tin v à tin h ọc GV: Nêu lần lượt các câu hỏi. Câu 1: HĐCĐ: Thảo luận, trả lời. a.Thông tin là gì? GV: Chốt lại từng nội dung kiến b.Hoạt động thông tin bao gồm những hoạt thức. động nào? Trong hoạt động thông tin, hoạt động nào là quan trọng nhất? Tạo sao? c. Nhiệm vụ chính của tin học là gì? Câu 2: a. Biểu diễn thông tin là gì? Biểu diễn thông tin có vai trò quan tr ọng nh ư th ế n ào? Hoạt động 2 : Máy tính điện tử (10 phút) Mục ti êu: Trình bày đư ợc các kiến thức có bản về máy tính điện tử GV: Nêu lần lượt các câu hỏi. Câu 3: HĐCĐ: Thảo luận, trả lời. a. Nêu một số khả năng của máy tính. GV: Chốt lại từng nội dung kiến b. Có thể dung máy tính vào những công việc thức. gì? c. Máy tính còn những hạn chế nào mà chưa thể thay thế được con người? Câu 4: a. Nêu chức năng chính của: Bộ xử lí trung tâm (CPU), bộ nhớ, các thiết bị vào/ ra. b. Phần mềm là gì? Có những loại phần mềm nào? Hoạt động 3 : Hệ điều hành (10 phút) Mục ti êu: Trình bày đư ợc các kiến thức có bản về hệ điều h ành. GV: Nêu lần lượt các câu hỏi. Câu 5: HĐCĐ: Thảo luận, trả lời. a. Hệ điều hành là gì? Nhiệm vụ chính của hệ GV: Chốt lại từng nội dung kiến điều hành? thức. b. Tệp tin là gì? Tên tệp tin gồm những phần nào? Phân loại tệp tin? c. Các thao tác chính với tệp tin và thư mục? Cách thực hiện các thao tác đó? 3. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Về nhà ôn tập lại các nội dung đã học. - Tiếp tục ôn tập các nội dung theo hướng dẫn ôn tập IV. RÚT KINH NGHIỆM: Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 6. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần 16 Tiết 32-33 ÔN TẬP HỌC KÌ I (thực hành) I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng , thái độ: Kiến thức: Trình bày được cách thực hiện các thao tác chính với thư mục và tệp tin: Tạo mới, đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục Kĩ năng: Thực hiện được các thao tác chính với thư mục và tệp tin: Tạo mới, đổi tên, xóa, sao chép, di chuyển thư mục. Thái độ: Nâng cao ý thức tự ôn tập, thực hành. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh Giúp học sinh có thể hình thành và phát triển một số năng lực như: Năng lực công nghệ thông tin; năng lực hợp tác; năng lực giao tiếp. II. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Sgk, thước thẳng, phấn màu, phòng máy. 2.Học sinh: Sgk, dcht. III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC: 1. Khởi động: (7 phút): Mục tiêu: Nhắc lại và thực hiện được các thao tác chính với thư mục và tệp tin. Ho ạt động của thầy – trò Nội dung GV: Nêu các câu hỏi. Nêu các bước để: HĐCN: Lên b ảng, trả lời miệng. Thực hiện thao tác trên máy (theo yêu cầu cụ thể của GV) 1/ Tạo thư mục mới. GV: Nhận xét, đánh giá. 2/ Đổi tên thư mục, tệp tin. GV: Giới thiệu bài mới. 3/ Xóa thư mục, tệp tin. 4/ Sao chép và di chuyển thư mục, tệp tin. 2. Hình thành kiến thức- Luyện tập: (37 phút) Ho ạt động của th ầy - trò Nội dung Hoạt động 1 : Ôn tập (25 phút) Mục ti êu: Thực hiện đ ược các thao t ác v ới th ư m ục. GV: Nêu các yêu cầu. Thực hiện các yêu cầu sau: HĐCĐ: Thực hiện các yêu cầu 1.Tạo thư mục On tap thuc hanh trong ổ đĩa D: trên máy. Lần lượt từng học sinh 2. Tạo hai thư mục Tin hoc 6 và Tin hoc 7 trong nhóm thực hiện, học sinh trong ổ đĩa D: còn lại hỗ trợ khi cần. 3. Tạo hai thư mục Ly thuyet và Thuc hanh GV: Quan sát, giúp đỡ. trong thư mục Tinhoc 6 4. Sao chép hai thư mục Ly thuyet và Thuc hanh sang thư m ục Tin hoc 7 . Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 7. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 5. Đổi tên thư mục Ly thuyet trong thư mục Tin hoc 7 thành KT 15 . 6. Sao chép tệp tin Danh sach.docx ở ngoài màn hình Desktop sang thư mục KT 15 7. Đổi tên tệp tin Danh sach.docx trong thư mục KT 15 thành Danh sach lop em.docx Hoạt động 2 : Nhận xét- đánh giá (12 phút) Mục ti êu: Đánh giá đư ợc kết quả thực h ành c ủa bản thân . GV: Dùng Netop School cho HS xem lại kết quả bài thực hành của một số em. Nêu nhận xét về kết quả thực hành các yêu cầu trên? HĐCN: Quan sát, nhận xét. GV: Chốt lại, lưu ý những nội dung còn h ạn ch ế của h ọc sinh. 3. Hướng dẫn về nhà: (1 phút) - Về nhà thực hành lại các nội dung trong bài thực hành (nếu có điều kiện) - Ôn tập theo hướng dẫn ôn tập học kì 1. Chuẩn bị thi học kì 1 IV. RÚT KINH NGHIỆM: Tuần 17 Tiết 34 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I (thực hành) Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 8. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 Tuần: 18 Tiết: 35 PHẦN MỀM HỌC TẬP SHUB CLASSROOM (T1) I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Thực hiện được thao tác đăng kí tài khoản, quan sát kết quả, sử dụng được các chức năng trên phần mềm Shub classroom. - Kĩ năng: Trình bày được cách tra cứu thông tin trên phần mềm phục vụ cho học tập. - Thái độ: Nghiêm túc khi học tập. 2. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch dạy học. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc trước bài, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Khởi động (5 phút) Mục tiêu: Giúp HS nhắc lại cách đăng ký một hộp thư điện tử Ho ạt động của giáo vi ên và h ọc sinh Nội dung *GV: Nêu câu hỏi *HĐCN: Đứng tại chỗ trả lời, HS khác ? Làm như thế nào để đăng kí được một nhận xét. hộp thư điện tử trong môi trường internet? *GV: Nhận xét và đánh giá 2. Hình thành kiến thức (35 phút) Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: Đăng ký tài khoản (35’) Mục ti êu : Đăng kí đư ợc một tài kho ản tr ên ph ần mềm Shub classroom. *Gv: Để khởi động trình duyệt web ta 1/. Đăng kí hộp tài khoản làm thế nào?. 1. Khởi động trình duyệt Web truy cập vào *HĐCĐ: Hs thảo luận và trả lời. địa chỉ: *Gv: Để đăng kí tài khoản trên phần mềm ta làm ntn ? Cho hs quan sát màn hình. Nháy nút Tạo tài khoản để đăng kí trên phần mềm. *HĐN: Hs thực hành *Gv: Hướng dẫn thực hành 2. Nháy nút Tôi là học sinh để đăng kí mới Đọc các mục trong ô điều khoản phục vụ ?Cuối cùng để hoàn tất việc đăng kí thì ta làm thế nào.yêu cầu hs thực hành. *HĐCĐ: Hs thảo luận, trả lời và thực Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 9. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 hành. 3. Nhập các thông tin cần thiết vào mẫu *Gv: Hướng dẫn thực hành đăng kí 4. Nháy vào nút đăng kí. 3. Luyện tập: ( 4 phút) Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Mục tiêu: Trình bày được cách đăng ký một tài khoản trên phần mềm Shub classroom. *Gv : Các bước đăng kí mới một tài khoản trên phần mềm Shub classroom ? *HĐCN: Hs t rả lời 4. Hướng dẫn về nhà (1 phút) - Tìm hiểu cách đăng ký tài khoản, cách thức sử dụng một số chức năng khác trên phần mềm. - Về nhà tìm hiểu thêm trên mạng Internet. IV. RÚT KINH NGHIỆM : === Tuần: 18 Tiết: 36 PHẦN MỀM HỌC TẬP SHUB CLASSROOM (T2) I. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Kiến thức: Thực hiện được thao tác đăng nhập vào phần mềm và tham gia lớp học, quan sát kết quả như các thành viên, bài giảng và bài tập. - Kĩ năng: Trình bày được cách đăng nhập, vào lớp học, xem bài giảng và bài tập từ giáo viên. - Thái độ: Nghiêm túc khi học tập. 2. Năng lực cần hình thành: NL tự học, NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài học. 2. Học sinh: SGK, vở ghi, đọc trước bài, đồ dùng học tập III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1. Khởi động (5') Mục tiêu: Học sinh biết sử dụng hộp thư điện tử trên internet Ho ạt động của giáo vi ên và h ọc sinh Nội dung *GV: Nêu câu hỏi *HĐCN: Đứng tại chỗ trả lời, HS khác ? Các bước cơ bản đăng kí tài khảo trên nhận xét. shub classroom? *GV: Nhận xét và đánh giá Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 10. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 2. Hình thành kiến thức (37 phút) Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tham gia vào lớp học (17’) Mục tiêu : Biét cách đăng nh ập v à đ ọc một th ư đi ện tử tr ên internet 2. Tham gia vào lớp học *Gv: Yêu cầu Hs tìm hiểu các bước đăng nhập vào - Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm bằng phần mềm cách gõ tên đăng nhập và mật khẩu rồi *HĐCĐ: Hs quan sát màn hình máy nhần Đăng nhập. tính, thảo luận và trả lời. *Gv: Hướng dẫn HS tìm lớp học thông qua phần mềm netop school. *HĐCN: Hs quan sát và thực hành. *Gv: Hướng dẫn thực hành. - Bước 2: Chọn mục tìm lớp - Bước 3: Nhập mã lớp do giáo viên cung cấp - Bư ớc 4: Chọn t ìm l ớp Hoạt động 2: Xem bài giảng và bài tập từ giáo viên cung cấp . (20’) Mục tiêu: Biết cách vào xem bài giảng và làm bài tập từ giáo viên cung cấp. *Gv : Yêu cầu hs tìm hiểu trên phần 3. Xem bài giảng và tài liệu từ giáo viên mềm cách xem bài giảng. cung cấp *HĐCĐ: Hs thảo luận và tìm hiểu trên a/ Xem bài giảng phần mềm. - Bước 1: Chọn vào mục bài giảng *Gv : Cho hs nhận xét chéo. *HĐCĐ: Nhận xét - Bước 2: Chọn bài học trong danh sách *Gv : Hướng dẫn hs xem bài giảng thông nội dung bài học. qua netop school Yêu cầu: Hs quan sát màn hình và thực hành Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 11. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 *HĐCĐ: Hs quan sát và thực hành *Gv : Hướng dẫn hs thực hành Xuất hiện khung hiển thị bài giảng *Gv : Yêu cầu hs tìm hiểu trên phần mềm cách làm bài tập. *HĐCĐ: Hs thảo luận và tìm hiểu trên b/. Bài tập phần mềm. - Bước 1: Chọn vào mục bài tập *Gv : Hãy chỉ ra các mục cần quan tâm - Bước 2: Chọn bài tập chưa làm khi làm bài? *HĐCĐ: Thời lượng, hạn nộp bài, loại bài tập, . *Gv : Hướng dẫn hs làm bài tập thông - Bước 3: Nháy vào nút làm bài qua netop school Yêu cầu: Hs quan sát màn hình và thực hành *HĐCĐ: Hs quan sát và thực hành *Gv : Hướng dẫn hs thực hành Xuất hiện phiếu trả lời gồm (Thời gian làm bài, khung điền đáp án) - Bư ớc 4: Chọn nộp b ài Trường THCS Phan Ngọc Hiển
 12. KHBD TIN HỌC 6 NĂM HỌC 2020-2021 3. Hướng dẫn về nhà (3’) - Ghi nhớ các làm bài tập và xem bài giảng do giáo viên cung cấp. - Thực hành lại các nội dung của bài thực hành. IV. RÚT KINH NGHIỆM : Trường THCS Phan Ngọc Hiển