Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Tuần 30 - Năm học 2019-2020

I. MỤC TIÊU:            
1. Kiến thức:           
    -  Khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (RCOO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo. 
    - Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan. 
    - Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm ( phản ứng xà phòng hóa). 
 - Ứng dụng: Là thức ăn quan trọng của người và động vật, là nguyên liệu trong công nghiệp. 
2. Kĩ năng:             
   - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh,... rút ra được nhận xét về công thức đơn giản, thành phần cấu tạo và tính chất của chất béo. 
   - Viết được PTHH phản ứng thủy phân của chất béo trong môi trường axit, môi trường kiềm. 
   - Phân biệt chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với hiđrocacbon (dầu, mỡ công nghiệp). 
   - Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất. 
3. Thái độ:              
   - Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống. 
4. Trọng tâm: 
   - Khái niệm chất béo, đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của chất béo. 
PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP  
1) Phương pháp học tập : tìm tòi, nghiên cứu. 
2) Nội dung học tập : hoàn thành phiếu học tập tại nhà.
pdf 4 trang Hạnh Đào 15/12/2023 560
Bạn đang xem tài liệu "Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Tuần 30 - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_day_hoa_hoc_lop_9_tuan_30_nam_hoc_2019_2020.pdf

Nội dung text: Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Tuần 30 - Năm học 2019-2020

  1. NỘI DUNG KIẾN THỨC – KỸ NĂNG - MÔN: HÓA HỌC 9 TUẦN 30 (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/04/2020) HỌC SINH THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN SAU: - Hoàn thành phiếu học tập của bài CHẤT BÉO và làm theo yêu cầu của bài LUYỆN TẬP (bài 48) - Làm các bài tập theo yêu cầu vào tập bài tập. - Chụp bài làm của mình gửi cho giáo viên môn Hóa học. BÀI 47: CHẤT BÉO I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (RCOO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo. - Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan. - Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm ( phản ứng xà phòng hóa). - Ứng dụng: Là thức ăn quan trọng của người và động vật, là nguyên liệu trong công nghiệp. 2. Kĩ năng: - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, rút ra được nhận xét về công thức đơn giản, thành phần cấu tạo và tính chất của chất béo. - Viết được PTHH phản ứng thủy phân của chất béo trong môi trường axit, môi trường kiềm. - Phân biệt chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với hiđrocacbon (dầu, mỡ công nghiệp). - Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất. 3. Thái độ: - Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống. 4. Trọng tâm: - Khái niệm chất béo, đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của chất béo. PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP 1) Phương pháp học tập : tìm tòi, nghiên cứu. 2) Nội dung học tập : hoàn thành phiếu học tập tại nhà.
  2. HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : LỚP : PHIẾU HỌC TẬP BÀI 47: CHẤT BÉO I-/ Chất béo có ở đâu? II-/ Chất béo có những tính chất vật lí quan trọng nào? III-/ Chất béo có thành phần và cấu tạo như thế nào? Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerol (C3H5(OH)3) với các axit béo có công thức chung là: (R-COO)3C3H5. IV-/ Chất béo có tính chất hóa học quan trọng nào? 1. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit
  3. 2. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm *Lưu ý : Học sinh có thể tham khảo thí nghiệm trên youtube để tìm hiểu thông tin. V-/ Ứng dụng Tìm hiểu ứng dụng của chất béo: VI-/ Bài tập Hoàn thành bài tập 1 đến 4 trong sách giáo khoa trang 147 vào tập bài tập. BÀI 48. LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO  MỤC TIÊU: Kiến thức: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng đặc trưng), ứng dụng chính của rượu etylic, axit axetic, chất béo. Cách điều chế axit axetic, rượu etylic, chất béo. Kĩ năng: - Viết CTPT, CTCT của rượu etylic, axit axetic, CT chung và CT của một số chất béo đơn giản. - Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của các chất trên. - Phân biệt hóa chất (rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic).
  4. - Tính toán theo phương trình hóa học. - Xác định cấu tạo đúng của hóa chất khi biết tính chất. Thái độ: - Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống. Trọng tâm: - CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng đặc trưng), ứng dụng chính của rượu etylic, axit axetic, chất béo. Cách điều chế axit axetic, rượu etylic, chất béo.  PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP HS làm theo các yêu cầu sau: I-/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Các em mở tờ giấy đôi kẻ bảng và hoàn thành theo các nội dung trong từng ô: Tính chất Điều chế CT phân tử CTcấu tạo Tính chất hóa học vật lí (nếu có) Rượu etylic Axit axetic Chất béo II-/ BÀI TẬP Làm các bài tập 1, 2 / tr148 và 3, 4, 5, 6 / tr149 vào tập bài tập.