Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Bài 50: Glucozơ - Năm học 2019-2020

Trọng tâm kiến thức – kĩ năng :  
1. Kiến thức: Biết đƣợc : 
 Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lượng riêng) của glucozơ. 
 Tính chất hóa học: phản ứng tráng gương, phản ứng lên men rượu của glucozơ. 
 Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật. 
2. Kĩ năng: 
 Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ. 
 Viết được các PTHH (dạng CTPT) minh họa tính chất hóa học của glucozơ. 
 Phân biệt dung dịch glucozơ với rượu etylic và axit axetic. 
3. Thái độ: 
- Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống hàng ngày. 
4. Trọng tâm: 
 CTPT, tính chất hóa học của glucozơ (phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu). 
PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP  
1) Phương pháp học tập : tìm tòi, nghiên cứu. 
2) Nội dung học tập : hoàn thành phiếu học tập tại nhà.
pdf 4 trang Hạnh Đào 15/12/2023 680
Bạn đang xem tài liệu "Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Bài 50: Glucozơ - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_day_hoa_hoc_lop_9_bai_50_glucozo_nam_hoc_2019_2020.pdf
  • pdfHOA 9_HD_TUAN 31.pdf

Nội dung text: Bài dạy Hóa học Lớp 9 - Bài 50: Glucozơ - Năm học 2019-2020

  1. NỘI DUNG KIẾN THỨC – KỸ NĂNG - MÔN: HÓA HỌC 9 TUẦN 31 (Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 02/05/2020) HỌC SINH THỰC HIỆN THEO HƢỚNG DẪN SAU: - Hoàn thành phiếu học tập của bài GLUCOZƠ và SACCAROZƠ. - Làm các bài tập theo yêu cầu vào tập bài tập. - Chụp bài làm của mình gửi cho giáo viên môn Hóa học. - Ôn tập các bài METAN, ETILEN, RƢỢU ETYLIC, AXIT AXETIC, CHẤT BÉO để tuần 32 làm bài kiểm tra. BÀI 50: GLUCOZƠ Trọng tâm kiến thức – kĩ năng : 1. Kiến thức: Biết đƣợc : Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lƣợng riêng) của glucozơ. Tính chất hóa học: phản ứng tráng gƣơng, phản ứng lên men rƣợu của glucozơ. Ứng dụng: Là chất dinh dƣỡng quan trọng của ngƣời và động vật. 2. Kĩ năng: Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ. Viết đƣợc các PTHH (dạng CTPT) minh họa tính chất hóa học của glucozơ. Phân biệt dung dịch glucozơ với rƣợu etylic và axit axetic. 3. Thái độ: - Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống hàng ngày. 4. Trọng tâm: CTPT, tính chất hóa học của glucozơ (phản ứng tráng gƣơng và phản ứng lên men rƣợu). PHƢƠNG THỨC HỌC TẬP 1) Phƣơng pháp học tập : tìm tòi, nghiên cứu. 2) Nội dung học tập : hoàn thành phiếu học tập tại nhà. BÀI 50: GLUCOZƠ NỘI DUNG 1 : TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. NỘI DUNG 2 : TÍNH CHẤT VẬT LÍ. NỘI DUNG 3 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC. NỘI DUNG 4 : ỨNG DỤNG.
  2. HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : LỚP : PHIẾU HỌC TẬP BÀI 50: GLUCOZƠ Công thức phân tử : Phân tử khối : I-/ Trạng thái tự nhiên. II-/ Tính chất vật lí. III-/ Tính chất hóa học. 1. Phản ứng oxi hóa glucozơ. 2. Phản ứng lên men rƣợu. *Lưu ý : Học sinh có thể tham khảo thí nghiệm trên youtube để tìm hiểu thông tin. IV-/ Ứng dụng. Tìm hiểu ứng dụng của glucozơ:
  3. V-/ Bài tập. A. Bài tập SGK - Hoàn thành bài tập trong sách giáo khoa trang 152 vào tập bài tập. B. Bài tập luyện thêm Ngƣời ta cho 3,5 kg glucozo chứa 15% tạp chất lên men thành rƣợu etylic. a) Viết phƣơng trình hóa học. b) Tính khối lƣợng rƣợu tạo thành khi hiệu suất đạt 80%. c) Nếu pha rƣợu đó thành 40o thì thể tích rƣợu 40o thu đƣợc là bao nhiêu (biết rƣợu có khối lƣợng riêng là 0,8 g/ml) BÀI 51: SACCAROZƠ Trọng tâm kiến thức – kĩ năng : 1. Kiến thức: Biết đƣợc : Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị, tính tan, khối lƣợng riêng) của saccarozơ. Tính chất hóa học: phản ứng thủy phân có xúc tác axit hoặc enzim. Ứng dụng: Là chất dinh dƣỡng quan trọng của ngƣời và động vật của saccarozơ. 2. Kĩ năng: Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật rút ra nhận xét về tính chất của saccarozơ. Viết đƣợc các PTHH (dạng CTPT) phản ứng thủy phân của saccarozơ. Viết đƣợc các PTHH thực hiện chuyển hóa saccarozơ glucozơ ancol etylic axit axetic Phân biệt dung dịch saccarozơ, glucozơ và ancol etylic. 3. Thái độ: - Giúp HS yêu thích môn học để vận dụng kiến thức vào trong cuộc sống hàng ngày. PHƢƠNG THỨC HỌC TẬP 1) Phƣơng pháp học tập : tìm tòi, nghiên cứu. 2) Nội dung học tập : hoàn thành phiếu học tập tại nhà. BÀI 51: SACCAROZƠ NỘI DUNG 1 : TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. NỘI DUNG 2 : TÍNH CHẤT VẬT LÍ. NỘI DUNG 3 : TÍNH CHẤT HÓA HỌC. NỘI DUNG 4 : ỨNG DỤNG.
  4. HỌ VÀ TÊN HỌC SINH : LỚP : PHIẾU HỌC TẬP BÀI 51: SACCAROZƠ Công thức phân tử : Phân tử khối : I-/ Trạng thái tự nhiên. II-/ Tính chất vật lí. III-/ Tính chất hóa học. 3. Saccarozo có phản ứng tráng gƣơng không? 4. Phản ứng thủy phân. *Lưu ý : Học sinh có thể tham khảo thí nghiệm trên youtube để tìm hiểu thông tin. IV-/ Ứng dụng. Tìm hiểu ứng dụng của saccarozơ: V-/ Bài tập. - Hoàn thành bài tập 1 – 5 / tr 155 trong sách giáo khoa vào tập bài tập. Dặn dò: Ôn tập các bài METAN, ETILEN, RƢỢU ETYLIC, AXIT AXETIC, CHẤT BÉO để tuần 32 (tuần sau) làm bài kiểm tra.