Bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 11: This is my family - Lesson 2: 1, 2, 3 - Lê Thị Minh Phương

1. Point and say .

* Structure:

- Who’s that ?

-> He’s / She’s my ______________ .

* Vocabulary:

- man: người đàn ông

- father: cha / bố

- mother: mẹ

- grandfather: ông

- grandmother: bà

- sister: chị / em gái

- brother: anh / em trai

ppt 8 trang BaiGiang.com.vn 03/04/2023 700
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 11: This is my family - Lesson 2: 1, 2, 3 - Lê Thị Minh Phương", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_lop_3_unit_11_this_is_my_family_lesson_2.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh Lớp 3 - Unit 11: This is my family - Lesson 2: 1, 2, 3 - Lê Thị Minh Phương

  1. Teacher: Le Thi Linh Phuong Quang Trung Primary School School year: 2019- 2020
  2. Lesson 1: 1, 2, 3 1. Look, listen and repeat. a b Who’s that man ? And that’s my mother next to him. He’s my father. Really? He’s young. She’s nice!
  3. Lesson 2: 1, 2, 3 1. Point and say . * Structure: - Who’s that ? -> He’s / She’s my ___father / mother . * Vocabulary: - man: người đàn ông - father: cha / bố - mother: mẹ - grandfather: ông - grandmother : bà - sister : chị / em gái - brother: anh / em trai
  4. Lesson 1: 1, 2, 3 2. Point and say. Who’s that ? -> He’s / She’s my ___father / mother . a b c grandfather grandmother father d e f mother sister brother
  5. Lesson 1: 1, 2, 3 3. Let’s talk. Who’s that ? -> He’s / She’s my ___d .
  6. - Asking and answering questions about friends. - Learning the lesson by heart at home. - Preparing for the next lesson.