Bài giảng Địa lí Lớp 9 - Bài 23: Vùng núi Bắc Trung Bộ - Trường THCS Quách Văn Phẩm

- Đặc điểm: Thiên nhiên có sự phân hóa giữa phía bắc và phía nam Hoành Sơn, giữa phía đông và phía tây (từ tây sang đông tỉnh nào cũng có núi, gò đồi, đồng bằng, biển).

Dựa vào lược đồ và các thông tin vừa tìm hiểu, cho biết:

   Thiên nhiên của Bắc Trung Bộ có những sự phân hóa nào?

ppt 30 trang BaiGiang.com.vn 31/03/2023 1120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa lí Lớp 9 - Bài 23: Vùng núi Bắc Trung Bộ - Trường THCS Quách Văn Phẩm", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_dia_li_lop_9_bai_23_vung_nui_bac_trung_bo_truong_t.ppt

Nội dung text: Bài giảng Địa lí Lớp 9 - Bài 23: Vùng núi Bắc Trung Bộ - Trường THCS Quách Văn Phẩm

 1. Dựa vào lược đồ, xác định các vùng kinh tế của nước ta? H×nh 6.2. Lîc ®å c¸c vïng kinh tÕ vµ vïng kinh tÕ träng ®iÓm
 2. Hình 23.1: Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
 3. BIỂN ĐÔNG Dãy Bạch Mã
 4. DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ CÁC VÙNG LÃNH THỔ VIỆT NAM 2009 DIỆN TÍCH DÂN SỐ VÙNG Thứ tự Thứ tự (Km2) (Triệu người) Trung du và miền núi Bắc Bộ 100.965 1 11,5 3 Đồng bằng sông Hồng 14.806 7 17,5 1 Bắc Trung Bộ 51.513 3 10,3 5 Duyên hải Nam Trung Bộ 44.254 4 8,4 6 Tây Nguyên 54.475 2 4,4 7 Đông Nam Bộ 23.550 6 10,9 4 Đồng bằng sông Cửu Long 39.734 5 16,7 2
 5. Gió tây nam Gió đông bắc Hình 23.1: Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
 6. mm Gió tây nam Gió đông bắc 800 35 700 30 600 25 500 20 400 Đồng Hới 15 Đồng Hới 300 10 200 100 5 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 7. 39% 61% DÃY HOÀNH SƠN BẮC HOÀNH SƠN NAM HOÀNH SƠN Hình 23.2: Biểu đồ tỉ lệ đất lâm nghiệp có rừng phân theo phía Bắc và phía Nam Hoành Sơn(%) Dựa vào hình 23.1 và hình 23.2, hãy so sánh tiềm năng tài nguyên rừng và khoáng sản phía bắc và phía nam dãy Hoành Sơn. Hình 23.1: Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
 8. Dựa vào lược đồ và các thông- Đặc tin điểm: vừa tìmThiên hiểu, nhiên cho có biết:sự phân hóa giữa phía bắc và phía nam Hoành Sơn, giữa Thiênphía đông nhiên và của phía Bắc tây Trung (từ tây Bộsang có những đông tỉnhsự phân nào cũnghóa có nào?núi, gò đồi, đồng bằng, biển). Hình 23.1: Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
 9. Bãi tắm Cửa Lò – Nghệ An
 10. Bãi tắm Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế)
 11. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình)
 12. §éng Thiªn §êng PhÇn lín nÒn ®éng lµ ®Êt dÎo, réng vµ kh¸ b»ng ph¼ng. Hai cét th¹ch nhò khæng lå ®êng kÝnh 5 m v¬n lªn cao NhiÖt ®é trong hang lu«n ë møc 20 ®Õn 210C nh nh÷ng kiÕn tróc cét cña thiªn ®×nh cã nhiÒu h×nh thï phong phó
 13. HẠN HÁN CHÁY RỪNG
 14. H×nh ¶nh vÒ t¸c h¹i cña bão, lò lôt ë MiÒn Trung
 15. C¸t lÊn
 16. THẢO LUẬN NHÓM -Thuận lợi: có một số tài nguyên (5quan PHÚT) trọng: rừng, Dựakhoáng vào lược sản đồ(sắt, và crôm, các thiếc, thôngđá xây tin dựng),vừa tìm du hiểu, lịch, cho biển. biết:-Khó khăn: Thiên tai thường Thiênxảy ra nhiên (bão, củalũ, hạn Bắc hán, Trung gió Bộnóng có những tây nam, thuận cát lợi bay). và khó khăn gì? Hình 23.1: Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ
 17. Hãy cho biết những giải pháp nào để khắc phục các khó khăn về tự nhiên ở Bắc Trung Bộ?
 18. Dân (1)tộc Tày B¶n ngêi Th¸i Dân tộc(2) Mông. Dân tộc(3) Mường.
 19. Bảng 23.1. Một số khác biệt trong cư trú và hoạt động kinh tế ở Bắc Trung Bộ Khu vực Các dân tộc Hoạt động kinh tế Sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm, đánh Đồng bằng ven biển phía bắt và nuôi trồng thủy sản. Chủ yếu là người kinh đông Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nghề rừng, trồng cây công Chủ yếu là các dân tộc: Thái, nghiệp, canh tác trên nương Miền núi, gò đồi phía tây Mường, Tày, Mông, rẫy, chăn nuôi trâu, bò đàn. Bru-vân Kiều QuanQua đó sát em bảng có nhận 23.1, xéthãy gì cho về biếtđặc điểmnhững dân khác cư, biệt xã hội trong của cư vùng trú Bắcvà hoạt Trung động Bộ? kinh tế giữa phía đông và phía tây của Bắc Trung Bộ.
 20. Bảng 23.2. Một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội ở Bắc Trung Bộ và cả nước, năm 1999 Tiªu chÝ §¬n vÞ tÝnh B¾c Trung Bé C¶ níc MËt ®é d©n sè Ngêi/Km2 195 233 Tỉ lÖ gia t¨ng tù nhiªnd©n sè % 1,5 1,4 Tỉ lÖ hé nghÌo % 19,3 13,3 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi mét th¸ng Ngh×n ®ång 212,4 295 Tỉ lÖ ngêi biÕt ch÷ % 91,3 90,3 Tuæi thä trung b×nh N¨m 70,2 70,9 Tỉ lÖ d©n thµnh thÞ % 12,4 23,6 NHÓM CẶP 3 PHÚT DựaHãy trên nhận kết xét quả sự chênhnhận xét, lệch kết các hợp tiêu thông chí của tin vùng SGK, so cho với biết: cả nước. Dân cư, xã hội vùng Bắc Trung Bộ có thuận lợi và khó khăn gì?
 21. NGHỆ AN
 22. Hoµng h«n trªn s«ng H¬ng Cæng ngä m«n Nh×n tõ ®åi väng C¶nh L¨ng Tù §øc
 23. CỐ ĐÔ HUẾ CẦU TRÀNG TIỀN NHÃ NHẠC CUNG ĐÌNH HUẾ
 24. §êng Hå ChÝ Minh HẦM ĐÈO HẢI VÂN
 25. CỬA KHẨU QUỐC TẾ LAO BẢO
 26. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khởi công Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa).
 27. Nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn Vòng ¸ng – Hµ TÜnh
 28. §ång b»ng Trung du vµ I II miÒn nói B¾c s«ng Hång bé Thanh Hãa Bµi 1: 1 NghÖ An §iÒn tªn c¸c vïng tiÕp 2 gi¸p víi vïng B¾c Trung Bé, tªn c¸c tØnh Hµ TÜnh trong vïng theo c¸c 3 STT trªn lîc ®å? Qu¶ng B×nh 4 Qu¶ng TrÞ Thõa Thiªn 5 HuÕ 6 Duyªn h¶i Nam Trung Bé III